تصویری کلی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ که نسخه‌های دادخواهی‌ آنها علیه جیانگ زمین در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵، از سوی وب‌سایت مینگهویی دریافت شد

درحال‌حاضر بسیاری ازتمرین‌کنندگان فالون گونگ درحال استفاده از حق قانونی خود برای شکایت علیه جیانگ زمین هستند که ۱۶ سال پیش اقدام به آزار و اذیت باور معنوی آنها کرد و درد…

تصویری کلی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ که نسخه‌های دادخواهی‌ آنها علیه جیانگ زمین در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵، از سوی وب‌سایت مینگهویی دریافت شد

درحال‌حاضر بسیاری ازتمرین‌کنندگان فالون گونگ درحال استفاده از حق قانونی خود برای شکایت علیه جیانگ زمین هستند که ۱۶ سال پیش اقدام به آزار و اذیت باور معنوی آنها کرد و درد…

با تزکیه کردن به‌طور جدی می‌توان بر مداخله غلبه کرد

من یک تمرین‌کننده فالون دافا هستم که در سال ۲۰۰۳، در مواجهه با سختی و رنج توانستم از شر شستشوی مغزی رها شوم. در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۳، بخش مدیریت در محل…
{nomultithumb}

آخرین اخبار