(Minghui.org)

دو ستون جدید با عنوان «تزکیه در اصلاح فا» و «افشا کردن جنایات جیانگ زمین» ایجاد شده است و در سمت چپ  صفحۀ اصلی قرار گرفته است. این دو بخش حاوی مقالات مرتبطی هستند که قبلاً در مینگهویی منتشر شده است.

پیشنهاد می‌شود که تمرین‌کنندگان مقالات در بخش «تزکیه در اصلاح فا» را مرور کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی