پیشگویی

خزان پایان نیافته
با این وجود بهار از راه رسیده است
آنچه که انسان‌ها به آن باور ندارند
اینک همگی رخ می‏‌دهند
آسمان شکاف برداشته و گشوده می‌شود
و زمین می‌سوزد
شیطان می‌کوشد که پنهان شود
بدکاران پا به فرار می‏‌گذارند
همچنان‌که گونگ به جلو می‌خروشد
ارواح شیطانی ناله و فریاد می‌کشند
مریدان دافا 
به بلندای آسمان‌ها صعود می‌کنند
با نظارت آسمان و زمین، اصلاح قلمروی انسانی

لی هنگجی
۳۰ دسامبر ۲۰۰۱