دو حالت دست براي فرستادن افکار درست

يادداشت مترجم:

1) عموماً، فرمول‌ها هميشه بايد با کلمات و صداي اصلي‌شان خوانده شوند تا اين‌که تأثير مناسب را داشته باشند.

2) معني کلي فرمول اول (حالت عمود نگه‌داشتن دست) اين است که، «فا کيهان را اصلاح مي‌کند؛ شيطانبه‌طور کامل از بين برده مي‌شود‌ (يا «از بين رفتن تمامي شيطان»)»

3) معني کلي فرمول دوم اين است که، « فا آسمان و زمين را اصلاح مي‌کند، سزاي آني در اين دوره‌ي زندگي»

دانلود کیفیت بهتر عکس‌های فوق: عمود نگه‌داشتن یک دست | حالت دست  نیلوفر

یادداشت هئیت تحریریه مینگهویی: هنگام فرستادن افکار درست، لطفا حرکات را مانند آنچه استاد نشان داده‌اند انجام دهید و هیچ حرکت دیگری را انجام ندهید.