پاکسازی

ابرهای تیره گذشته‌‏اند
ولی بادها هنوز وحشی‌‏اند
و گرچه اژدهای سرخ به هلاکت رسیده
انسان‌‏ها هنوز در توهم‌‏اند
زیرا آنجا که اهریمن باشد
غبار غلیظ تیره وجود دارد
مریدان دافا
دست را عمود نگه دارید
اهریمن باقیمانده را از بین ببرید
افکار درست را فراخوانید
حقیقت را روشن کنید
موجودات ذی‌‏شعور را برهانید
اهریمن را تماماً نابود کنید
و کل کیهان را پاک سازید

لی هنگجی
۲۳ ژانویه ۲۰۰۲