(Minghui.org) هیئت تحریریه مینگهویی به تازگی نامه‌هایی را از سرزمین اصلی دریافت کرده و متوجه شده است که برخی از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی نیز نسخه‌هایی از آن نامه‌های به تفصیل نوشته شده را به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ارسال کرده‌اند.

امنیت در بیش از چهار سال گذشته یک مسئله بوده است، و ما امیدواریم که تمرین‌کنندگان در مکان‌های دسترسی به اینترنت به این مسئله توجه کنند. این امر می‌تواند بهترین کار برای اجتناب از چنین شکاف‌های امنیتیِ بدیهی باشد و همچنان از اصل ایمنی اتخاذ شده توسط مینگهویی پیروی کنند--ارتباط یک طرفه.

اگر ارسال نسخه هایی از این نامه‌ها به سایر سازمان‌ها در نتیجۀ سؤتفاهم ایجاد شده توسط برخی گزارشات مینگهویی است، اینجا می‌خواهیم این موضوع را روشن و عذرخواهی کنیم.

به‌طور عمده دو دلیل وجود دارد که چرا این یک مسئله ایمنی است.

یکی این است که اگر نام واقعی، آدرس منزل، شماره تلفن، شماره کارت هویت، و دیگر اطلاعات حساس تمرین‌کنندگان تحت آزار و شکنجه، به بیش از یک آدرس ایمیل کپی شوند، ایمنی آن تمرین‌کنندگانی که در سرزمین اصلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند را نمی‌توان تضمین کرد. ما از تمرین‌کنندگان در مکان‌های دسترسی به اینترنت در سرزمین اصلی مصرانه می‌خواهیم که به وضعیت کلی اولویت بدهند و همچنان ارتباط یک طرفه با وب‌سایت مینگهویی را حفظ کنند. مکان‌های دسترسی به اینترنت در سرزمین اصلی باید از تماس دوطرفه اجتناب کنند، و هر مکان‌ دسترسی به اینترنت در سرزمین اصلی نیز باید مطمئن شود که تماس دوطرفه با خارج از کشور برقرار نکند. به‌علاوه آنها نباید به‌طور مستقیم اطلاعات شخصی هم‌تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی را به جامعه عادی ارائه دهند. این امر ایمنی و قابل اطمینان بودن کانال‌های مینگهویی را تضمین خواهد کرد. «این موضوعی از ترسیدن یا نترسیدن نیست، در مورد این است که به شیطان اجازه‌‏ استفاده از هیچ شکافی را نداد.» («آموزش فا در ایام جشن فانوس سال ۲۰۰۳ در کنفرانس فای غرب ایالات متحده») اگر نیاز باشد، ما محتاطانه اطلاعات مورد نیاز را از طریق هماهنگی داخلی با تمرین‌کنندگان خارج از کشور برای سازمان‌های حقوق بشر مرتبط و گروه‌های کاری تمرین‌کنندگان ارسال خواهیم کرد.

دوم این است که برخی از تمرین‌کنندگان ممکن است هنگام ارسال کپی‌های چنین نامه‌هایی به سازمان‌های حقوق بشر، افکار بشری داشته باشند. در واقع اگر از منظر فا به آن نگاه کنیم، در مسئله نجات مردم جهان در این دنیای بشری، مهم نیست که از چه روشی استفاده می‌کنیم، مریدان دافا باید نقش اصلی را به‌عهده بگیرند، افکار درست‌مان را بکارگیریم و به همه افراد کمک کنیم که آنچه را باید انجام دهند را انجام دهند. بدون توجه به اینکه به چه شکلی باشد، آن برای نجات مردم جهان است.

ما اینجا مصرانه از هم‌تمرین‌کنندگان می‌خواهیم که در این مورد هماهنگ شوند و بتوانند همکاری همه را جلب کنند.

بخش اطلاعات مینگهویی 10 مارس 2003

انتشار 11 مارس 2003

به‌روز رسانی در 2 ژانویه 2005