(Minghui.org) در اوایل سال ۲۰۰۰، کتابچه‌ای کوچک در سرزمین اصلی چین توزیع شد و کسانی که اقدام به انتشارش کردند آن را «سخنرانی دهم» جوآن فالون نامیدند. این بروشور به‌وسیلۀ افراد فاسد اداره ۶۱۰ تهیه شد و همه کسانی که این کتابچه را منتشر می‌کنند، دافا را تضعیف می‌کنند.

هر تمرین‌کننده‌ای که به‌اصطلاح «سخنرانی دهم» و سایر جزوات مشابه آن را منتشر کرده است مسئول است مطالبی را که توزیع کرده جمع آوری کند و آنها را از بین ببرد. هرچه بیشتر آنها را پخش کرده باشند به همان میزان مسئول جمع‌آوری و ازبین بردن آنها هستند.

جوآن فالون تنها نُه سخنرانی دارد و استاد قبلاً آشکارا گفته‌اند که هیچ‌گونه تغییری دراین‌خصوص وجود ندارد.

تمامی آثار جدید استاد در مینگهویی منتشر خواهند شد. هر چیزی که در مینگهویی منتشر نشده و به صورت خصوصی توزیع شود، جعلی است.

مطالب فوق مشخصاً برای استاد ارسال شد و ایشان آن را برای انتشار تأیید کردند.

۶ مه ۲۰۰۳