(Minghui.org) «آموزش فا در کنفرانس تبادل تجربۀ هوستون» و «آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی تبادل تجربۀ پکن» (نسخۀ چینی) که توسط معلم ارائه شده‌اند در وب‌سایت فالون دافا منتشر شده است و سخنرانی‌ای که هنگام تأسیس انجمن فالون دافای سنگاپور در ژوئیۀ 1996 ارائه شد دوباره گردآوری و بعداً منتشر خواهد شد. امروز استاد مشخصاً لازم دانستند که نسخه‌های چاپ شدۀ قدیمی از سخنرانی‌های فوق‌الذکر در پکن و سنگاپور باید بدون استثناء از‌بین برده شود و نسخه‌ای که این بار گردآوری و منتشر می‌شود نسخۀ رسمی خواهد بود.

علاوه‌براین، مریدان دافا، لطفاً حتماً نیک‌خواهی معلم را ارج نهید و الزاماتی که معلم در سخنرانی‌های قبلی تعیین کرده‌اند را اجرا کرده و خودتان تمام نوارهای ضبط‌شده، نوارهای ویدئویی، متون چاپی و نسخه‌های دستنویسی شده و غیره را  که به‌طور غیررسمی منتشر شده‌اند ازبین ببرید، دافا را داوطلبانه محافظت کرده و مانند مریدان دافای حقیقی رفتار کنید.

این سخنرانی‌ها که در سال 1996 ارائه شدند به‌این منظور به‌عنوان مقالات جدید معلم منتشر نشدند که در طول اصلاح فا مریدان دافای داخل و خارج چین بتوانند بر مطالعۀ جوآن فالون که به‌طور نظام‌مندی تزکیه را راهنمایی و راهبری می‌کند و مقالات جدید که تزکیۀ اصلاح فا را راهنمایی و راهبری می‌کند تمرکز کنند و بهترین استفاده را از وقتشان برای انجام خوب سه کاری صرف کنند که مریدان دافا باید در وضعیت فعلی اعتباربخشی به فا انجام دهند.

28 ژوئن 2004