حاشیه‌ی استاد بر مقاله‌ی یکی از شاگردان

این مقاله عالی است. درک آن [درخصوص این‌که] چرا مریدان دافا به فا اعتبار می‌بخشند قابل فهم است، افکار درست پشت آن نیرومند بوده و آن منطقی و شفاف است. امیدوارم تمامی مریدان دافا در چین آن‌را بخوانند. مریدان دافا درحال اعتباربخشی به قانون بزرگ هستند و نباید به نتیجه‌ی جلسه‌ی حزب فرومایه وابسته باشند. این بدین دلیل است که هر چیزی در اجتماع بشری برای دافا و تزکیه‌ی مریدان دافا وجود دارد. خواه چیزی راستین باشد یا شرور، در هر حال آن می‌تواند فقط مطابق نیاز دافا رفتار کند.

لی هنگجی
۱۹ سپتامبر، ۲۰۰۴
بازبینی شده در تاریخ ۸ اکتبر، ۲۰۰۵