مسیرتان را مستقیم بپیمایید

اصلاح- فا به معنی اصلاح کردن فای کیهان گذشته است- فایی که دیگر درست نیست- و این [اصلاح کردن] تمامی موجودات زنده‌ی موجود در کیهان، سطح بالا و نیز سطح پایین را، دربر می‌‌گیرد. البته این شامل فایی که آن‌ها در سطوح مختلف به‌جای گذاشتند نیز می‌شود، که در بین آن‌ فایی که آن‌ها به موجودات بشری منتقل کردند تا تزکیه‌ی انسان را راهنمایی کند وجود دارد. مریدان دافای دوره‌ی اصلاح- فا قرار است اعتباربخشی به جن- شن- رن و دستیابی به دافای کیهان جدید را به‌عنوان [چیز] بنیادی برگزینند، بنابراین چگونه آن‌ها می‌توانند چیزهایی را که قسمتی از جن- شن- رن یا کیهان جدید نیست اشاعه دهند و اعتبار بخشند؟ اجازه ندهید که در طلب برخی اهداف بخصوص بودن، باعث شود که منظور از هستی یک مرید دافا را نادیده بگیرید. در حقیقت، پیشرفت کردن یک شخص در تزکیه‌ی خودش قسمتی از روند نجات موجودات است. نجات موجودات، رشد خودتان و مقاومت در برابر آزار و شکنجه همگی اعمالی هستند که به فا اعتبار می‌بخشند؛ فقط مستقیم پیمودن مسیرتان به منزله‌ی اعتباربخشی به فا است. همچنین، از چیزهای شرورانه‌ای که در طول آزار و اذیت اتفاق می‌افتد به‌عنوان عذر و بهانه‌ای برای اعتبار نبخشیدن به فا یا به‌خوبی اعتبار نبخشیدن به آن استفاده نکنید، چراکه واقعیت این است که آزار و شکنجه‌ی شرورانه‌ی برنامه‌ریزی شده توسط نیروهای کهن برای آزمایش کردن شما به اجرا گذاشته شد. اگرچه ما وجود نیروهای کهن یا برنامه‌ریزی‌های آن‌ها را تأیید نمی‌کنیم، ولی آن‌ها آن‌چه را که به انجام رسانده‌اند انجام داده‌اند. شما نقش مهم را در این دوره‌ی تاریخ ایفا می‌کنید و وجود هر چیزی درحال حاضر، خواه شیطان باشد یا خدایان راستین، ارتباطی با شما دارد. این مستقیم پیمودن مسیرتان است که بیشترین اهمیت را دارد. در زمان پایانی، عوامل شیطانی کاهش می‌یابند، شرایط راحت‌تر خواهد بود و وضعیت امور دنیا تغییر خواهد کرد، اما مسیری که شما قرار است مستقیم بپیمایید هرگز تغییر نخواهد کرد.

لی هنگجی
۲۵ سپتامبر، ۲۰۰۵