به‌طور کامل شیطان را متلاشی کنید

افکار درستی که مریدان دافا در اعتباربخشی به فا و نجات مردم دنیا به‌کار بسته‌اند، باعث فروپاشی موجودات شیطانی و عناصری که نقشی منفی ایفا می‌کنند و مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند شده است. درحال حاضر، فقط تعداد کمی از اهریمن‌های فاسد شیطانی وجود دارند و آن‌ها توسط نیروهای کهن درحال متمرکز شدن در اردوگاه‌های کار، زندان‌ها و دیگر مخفی‌گاه‌های تاریکی هستند که در آزار و شکنجه‌ی مریدان دافا شرکت می‌کنند. این مسئله باعث شده است که آزار و شکنجه‌ی شیطانی در مناطق خاصِ محدودی، شدید باقی بماند. برای این‌که به‌طور کامل آزار و شکنجه‌ی مریدان دافا توسط یاوران تاریک، اهریمنان پوسیده و نیروهای کهن را از بین ببرند، تمامی مریدان دافای سراسر دنیا-- به‌ویژه مریدان دافا در هر منطقه از چین-- باید به‌طور هماهنگ به‌سوی آن مناطق شیطانی افکار درست بفرستند، به‌طور کامل تمامی موجودات شیطانی و عناصری که مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند متلاشی کنند، موقعیت‌های شیطانی‌ای را که تحت آن شرایط و موقعیت‌ها مریدان دافا در چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند ‌پاک کنند و مردم دنیا را نجات دهند، [بدین‌ وسیله] وظایف یک مرید دافا را به انجام برسانند و به‌سوی خدا شدن پیشرفت کنند.

لی هنگجی
۲۴ اکتبر، ۲۰۰۶