درود

مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای استرالیا:

درود بر همه!

مریدان دافای استرالیایی در زمینه‌ی اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور از طریق روشن‌گری حقایق، به‌طور پیش‌رونده‌ای درحال بهتر عمل کردن هستند. امیدوارم در طول این کنفرانس برای تجربیات مثبت‌تان اهمیت قائل شوید و پی ببرید که کجا کم و کاستی دارید و درنتیجه در زمان کمی که پیش رو قرار دارد حتی بهتر عمل کنید.

موفقیت کنفرانس فا را خواهانم!

لی هنگجی
۱۵ دسامبر، ۲۰۰۷