به کنفرانس فای اروپایی

به مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای اروپایی:

درود!

تزکیه‌ی مریدان دافا صرفاً برای به‌کمال رسیدن شخص نیست. نجات موجودات ذی‌شعور مسئولیت مریدان دافا است، مسئولیتی که، باید آن تزکیه‌کنندگانی که عنوان "مرید دافا" را با خود دارند به انجام برسانند. امیدوارم از طریق برداشت کلی از آنچه در کنفرانس فا یاد گرفته‌اید، ترتیبی دهید که عهدها و مسئولیت‌های مریدان دافا را هنوز بهتر به انجام برسانید و امور را حتی بهتر انجام دهید.

در پایان خواهان موفقیت کامل این کنفرانس فا هستم.

لی هنگجی
۲۳ سپتامبر، ۲۰۰۷