به کنفرانس فای برزیل

به کل بدنه‌ی مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای برزیل، درود خود را می‌رسانم!

مریدان دافا امید نجات هر قومیتی هستند. اگر قرار است که کار نجات موجودات ذی‌شعور را به‌خوبی انجام دهید، اول باید خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید. افکار درست‌تان فقط توسط بیش‌تر مطالعه کردن فا می‌تواند زیاد باشد، و یک مرید دافا فقط توسط خوب مطالعه‌ کردن فا می‌تواند مأموریت تاریخی خود را به انجام برساند.

بادا که این کنفرانس فا به‌طور چشم‌گیری موفق باشد!

بادا که باهمدیگر ترفیع یابید!

استاد، لی هنگجی
اکتبر، ۲۰۰۹