(Minghui.org) علاوه بر ارسال پیام‌های تبریک از سراسر جهان به وبسایت مینگهویی و تبریک سال نو چینی به استاد و هم‌تمرین‌کنندگان، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر چین با به خطر انداختن امنیت خویش، بنرهایی با پیام‌هایی از امید و برکت در سال جدید را برای هم‌میهنان خویش به نمایش گذاشتند.

نوشته‌ی روی بنر: "جهان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری نیاز دارد!"

نوشته‌ی روی بنر سمت چپ: "جهان نیاز به حقیقت- نیکخواهی- بردباری دارد!" نوشته‌ی روی بنر سمت راست: "برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده‌ی فالون گونگ توسط ح‌ک‌چ، عملی غیرانسانی است."

پیام نوشته شده روی بنرها: "با احترام ۱۲ فوریه، روز فالون دافا را در شهر شوانگ‌چنگ تبریک می‌گوییم."

بر روی بنر سمت چپ نوشته شده است: "فالون دافا خوب است!" بنر سمت راست می‌گوید: "با احترام ۱۲ فوریه، روز فالون دافا را در شهر شوانگ‌چنگ تبریک می‌گوییم!"