(Minghui.org)

بنرهای روشنگری حقیقت در استان هیلونگ‌جیانگ؛ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا

بنرهای روشنگری حقیقت در ناحیه یی‌منگ، استان شاندونگ؛ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا

تمرین‌کنندگان فالون دافا در روز جهانی فالون دافا بیش از ۱۰۰۰ بنر روشنگری حقیقت را در شهری در استان هوبی آویزان کردند. بنرهای روشنگری حقیقت در شهری در استان هوبی در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا.

پوسترهای روشنگری حقیقت در شهری در استان لیائونینگ در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا.

بنرهای روشنگری حقیقت در دالیان برای روز جهانی فالون دافا

بنرهای روشنگری حقیقت در شهری در استان هیلونگ‌جیانگ در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا

بنرهای روشنگری حقیقت که در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا، در شیجیاژوانگ دیده شده‌اند بنرهای روشنگری حقیقت در آنشان در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا.

پوسترهای روشنگری حقیقت در شهری در استان ژجیانگ در تاریخ ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا