(Minghui.org) به گفته شاهدی عینی، تمرین‌کننده فالون گونگ خانم شو یاجوآن در بازداشتگاه جینژو تحت شکنجه قرار می‌گیرد. او در طول روز در سلولی کوچک حبس و در شب به سلولی مشترک برگردانده می‌شود و چهار دست و پایش به تخته‌ای چوبی در تخت بسته می‌شود. علاوه‌براین، در روز فقط یک وعده غذا به وی داده می‌شود.

وقتی "چهار دست و پا به تخته‌ای بسته می‌شود"، قربانی به‌عنوان مثال این تمرین‌کننده، به تخته‌ای چوبی بسته می‌شود و قادر به حرکت کردن یا چرخیدن نیست.

نمایش شکنجه: بسته شدن به تخته‌ای چوبی

در ۶ نوامبر ۲۰۱۴، خانم شو پس از ساعت ۵ بعدازظهر به سلولش برگردانده شد. او به حضور و غیاب نگهبان شی هونگ پاسخ نداد. به همین دلیل، زندانی شی یاچین با چهارپایه‌ای ضربات متعددی به پشت سرش وارد کرد، درحالی‌که نگهبان این صحنه را تماشا می‌کرد.

هنگامی که زندانی از این کار خسته شد، نگهبان تصمیم گرفت او را آویزان کند.

شی و زندانی دیگری دست‌هایش را در پشت او دست‌بند زدند و وی را با دست‌بند آویزان کردند.

نمایش شکنجه: آویزان شدن، درحالی‌که دست‌ها ازپشتدست‌بند زده شده است.

خانم شو پس از نیم ساعت دچار تنگی تنفس شد. پس از دو ساعت آزاد شد، اما نمی‌توانست حتی با کمک دو نفر  هم بایستد.

زندانیان مجبور به انجام کار سخت و بردهوار هستند

از سال ۲۰۱۰، زندانیان بازداشتگاه جین‌ژو مجبور بوده‌اند روزانه بالای ۱۵ ساعت کار سخت و برده‌وارانجام دهند. برخی از تمرین‌کنندگان به‌خاطر امتناع از انجام کار اجباری، تحت شکنجه قرار ‌گرفتند. بعضی بهشدت مریض شده و درشرایط بحرانی قرار گرفتند و برخی درگذشتند. با وجود انتشار گزارش بسیاری از این رویدادها در وب‌سایت مینگهویی، سوء‌رفتارها ادامه دارد و هیچ کسی قادر نبوده است آن را متوقف کند.

اشخاص درگیر در آزار و شکنجه خانم شو:
وو یان (吴燕)، رئیس بازداشتگاه جینژو: ۳۷۰۸۰۷۹-۴۱۶-۸۶‎+
شی هونگ (石红)، معاون رئیس بازداشتگاه جینژو: ۳۷۰۸۰۸۵-۴۱۶-۸۶‎+