(Minghui.org) در تاریخ چینیو فِی با زندگی بر اساس وفاداری، درستی و عدالت، نمونه‌ای از این معانی بود. نه تنها به امپراتور، بلکه به هم‌وطنانش نیز وفادار بود. او با شجاعت با آزار و شکنجه وحشیانه مواجه شد، شکنجه‌های غیرقابل تحملی را تاب آورد و سرانجام درحالی‌که هنوز زنده بود، پوست بدنش را کندند. مرگ قهرمانانه‌اش اثر عمیقی از وفاداری، درستی و عدالت را در تاریخ چین بجای گذاشت.

می‌دانم که استاد شخصاً نقش وفاداری را تفسیر کردند که نشان‌دهنده اهمیت وفاداری در اصلاح- فا است. آن مرجعی برای تمرین‌کنندگان دافا و مردم جهان بجای گذاشته است. طی آزار و شکنجه‌ جاری فالون گونگ به‌وسیله رژیم کمونیست، هم‌تمرین‌کننده‌ای به طرز وحشیانه‌ای شکنجه شد. او یو فِی و کلمه «وفاداری» را به‌خاطر آورد. بنابراین، هیچ چیزی را برخلاف خواستش ننوشت و «تبدیل» شدن را نپذیرفت.

درکم از وفاداری شامل این می‌شود که به پیمان خود وفادار باشیم. به‌عنوان تمرین‌کنندگان دافا، باید به عهد و پیمانی که با استاد و دافا بسته‌ایم، وفادار بمانیم، زیرا این عهد و پیمان ما است که قبل از آمدن به اینجا بسته‌ایم. کیهان نیز امیدوار است به عهد خود وفا کنیم.

ما تمرین‌کنندگان برای کمک به استاد در اصلاح فا آمدیم. یک بدن واحد هستیم. وقتی تضاد‌ها درمیان ما ظاهر می‌شوند، باید به درستی‌ای که یو فِی به نمایش گذاشت، فکر کنیم، آنگاه مشکلات، ناچیز و کوچک خواهند شد. لازم است مهربان و صبور باشیم. لازم است به هم‌تمرین‌کنندگان اعتماد کنیم، آنها را ببخشیم و آنها را حمایت و تشویق کنیم تا خودخواهی را رها کنند و کارهای مربوط به دافا را به‌خوبی انجام دهند.

استاد بار‌ها به وفاداری و عدالت در سخنرانی‌های فا اشاره کرده‌اند. ما می‌توانیم مفهوم وفاداری و درستی را به‌خوبی به نمایش بگذاریم و راستی و درستی کیهان را به‌طور کامل به‌تصویر بکشیم. بادا تقوای عظیم فا  تا ابد مورد تجلیل قرار گیرد.

مطالب بالا درک شخصی من است، لطفاً به کاستی‌ها اشاره کنید.