(Minghui.org) بند ۹ زندان زنان شهر شین‌شیانگ در استان هنان به‌طور ویژه‌ای به منظور بازداشت و آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ راه‌اندازی شده است. یانگ آی‌چینگ رئیس این بخش است. یانگ و مأموران با استفاده از روش‌های مختلف شکنجه در تلاش برای وادار کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به نفی باورشان هستند.

حبس خانم وانگ وانرونگ در سلول انفرادی

خانم وانگ وانرونگ که بیش از ۶۰ سال دارد سابقاً در حوزۀ نفتی در شهر نانیانگ مشغول به کار بود. او به پنج سال زندان محکوم شد و در اکتبر ۲۰۱۳ به بند ۹ منتقل شد.

در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و صدور حکمش، خانم وانگ حاضر به پوشیدن لباس زندان و کوتاه کردن موهایش نشد. پس از آن یانگ آی‌چینگ به پنج یا شش زندانی دستور داد تا او را نگه دارند، موهایش را کوتاه و یونیفرم زندان را تنش کردند.

خانم وانگ سه ماه در سلولی کوچک حبس و تحت شکنجه بود. هنگامی که او دست به اعتصاب غذا زد، مأموران به هم‌سلولی‌هایش دستور دادند تا خانم وانگ را محکم نگه دارند و برای انجام شکنجۀ خوراندن اجباری، لوله‌‌ای را از بینی وارد معده‌اش کردند. آنها سه بار در روز این کار را انجام می‌دادند، تا زمانی که بینی خانم وانگ بیش از حد ورم کرد و به مری‌اش آسیب رسید.

خانم وانگ حتی در این وضعیت به‌مدت ۲۰ روز دیگر باز هم در سلول انفرادی حبس بود. در یکی از روزها، شش یا هفت زندانی به سلولش رفتند تا او را کتک بزنند.

بعد از آن در هر روز «حساس» خانم وانگ در سلول انفرادی حبس می‌شد. (رژیم چین معتقد است که در روز‌های حساس میزان تظاهرات و مقاومت بالاتراست، مانند سالگرد اعتراض بزرگ.) در ماه سپتامبر، با دست و پای بسته شده بهم و کلاهخودی بر سرش دوباره در سلول کوچکی حبس شد، طوری که فقط دهانش دیده می‌شد.

خانم وانگ یومئی شکنجه شد

خانم وانگ یومئی ۶۹ ساله اهل ژنگژو برای معاینه به بیمارستان زندان فرستاده شد و در آنجا مشخص شد که مبتلا به سل ریوی است. مأموران هم‌سلولی‌هایش را وادار کردند تا به‌زور داروهایش را به او بخورانند. رفتارهای خشن آنها بازوهایش را زخمی کرد.

خانم وانگ در اعتراض به آزار و شکنجه دست به اعتصاب غذا زد و آنها هنگام خوراندن اجباری دندان‌هایش را درمی‌آوردند.

مأموران یک بار سعی کردند خانم وانگ را مجبور کنند تا سندی را امضا کند. هنگامی که امتناع کرد، او را در سلول انفرادی به مدت یک هفته حبس کردند.

خانم فان جین‌پینگ تحت شکنجۀ خوراندن اجباری با داروهای نامعلوم

خانم فان جین‌پینگ۶۰ ساله اهل نانیانگ در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۱۳ به بند ۹ منتقل شد. او را وادار می‌کردند تا تمام روز به تماشای برنامه‌های افتراآمیز نسبت به فالون گونگ بنشیند.

مأموران هم‌سلولی‌هایش را وادار کردند تا داروهای نامعلومی را در داخل غذای خانم فان بریزند که باعث می‌شد همیشه احساس ضعف و سردرد داشته باشد. او متوجه این کارشان شد و آن را فاش کرد. سرانجام مأموران خوراندن دارو را متوقف کردند.

طرف های درگیر در آزار و اذیت:

ژانگ چوآنشنگ (张传胜) سرپرست زندان زنان شهر شین‌شیانگ

یانگ آیچینگ (杨爱青)، سرپرست بند ۹ زندان

ژائو یوچون (赵玉春) معاون سرپرست بند ۹ زندان

یانگ یوآن‌یوآن (杨 缓缓) رهبر گروه تیم ۲

دو می (独 梅)، نگهبان تیم ۲

تانگ جیورانگ (仝 国荣) مدیر دفتر امور زندان

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154129.html