(Minghui.org) سال نوی چینی ازنظر سنتی، زمانی برای جشن‌های شادی‌بخش خانوادگی است. در مقابل، تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر باور خود مورد بدرفتاری و آزار و اذیت رژیم کمونیست قرار می‌گیرند. این جریان در ۱۵ سال گذشته وجود داشته است و در فوریه ۲۰۱۵ نیز هیچ تفاوتی حاصل نشده است. 

برای کمک به اذهان عمومی در درک اینکه فالون گونگ چیست، تمرین‌کنندگان در بسیاری از مناطق، بنرهایی را در مکان‌های عمومی بر‌افراشته‌اند یا ابیاتی را در بیرون آپارتمان‌های‌شان آویزان کرده‌اند. آنها می‌خواهند به مردم یادآوری کنند که تبلیغات انزجارآمیز حزب کمونیست را باور نکنند و با تمرین‌کنندگان با مهربانی رفتار کنند. 

بنرها در استان هبی

بنری حاوی عبارت " فالون دافا خوب است "

بنری حاوی عبارت " فالون دافا خوب است. حقیقت - نیک‌خواهی - بردباری خوب است."

بنرها در استان هیلونگ‌جیانگ

بنر " فالون دافا خوب است "

ابیات و بنرها در شمال شرق چین

معنی این ابیات: " حقایق را بشنوید، به دیگران منتقل کنید، همه می‌دانند که فالون دافا خوب است؛ از حقیقت آگاه شوید، آن را در قلب‌تان حفظ کنید، همگی متبرک خواهید شد."

معنی این ابیات: " درست را از نادرست تشخیص دهید و با فالون گونگ به‌خوبی رفتار کنید: از درستکاری حمایت کنید، و شما با صلح و شادمانی پاداش داده خواهید شد." در بنر افقی وسط آمده: " برکات آسمانی "

بنر " فالون دافا خوب است "

بنر " فالون دافا خوب است "

بنر " حقیقت - نیک‌خواهی - بردباری خوب است "

در این بنر آمده: " آسمان اعمال بد حزب را تحمل نخواهد کرد؛ به‌خاطر امنیت آینده‌تان، حزب را ترک کنید."

حقیقت - نیکخواهی - بردباری خوب است "

آثاری در سایر مناطق

" حقیقت - نیک‌خواهی - بردباری خوب است "

" فالون دافا خوب است "

در این بنر آمده: " آسمان اعمال شرارت‌بار حزب را تحمل نخواهد کرد؛ به‌خاطر امنیت آیند‌ه‌تان، حزب را ترک کنید."