(Minghui.org) برطبق داده‌های جمع‌آوری شده توسط وب‌سایت مینگهویی، ۱۴۶ تمرین‌کننده فالون گونگ، بین ژانویه ۲۰۱۱ و اوت ۲۰۱۶ در سویی‌نینگ، استان سیچوآن، بازداشت شدند. درمیان آنها، ۷ نفر درگذشتند، ۲۱ نفر به زندان محکوم شدند و یک نفر به‌طور رسمی بازداشت شده و درحال محاکمه است.

۲۲ تمرین‌کننده دیگر به‌دلیل بدرفتاری‌ و آزار و اذیت‌هایی که قبلاً در بازداشت دولت متحمل شده بودند، در همان دوره زمانی درگذشتند. تخمین زده می‌شود که این تمرین‌کنندگان ۱۹۹ هزار و یکصد یوآن برای جریمه پرداخت کردند و درمجموع ۷۳۰ هزار یوآن دستمزد و حقوق خود را از دست دادند.

۷ تمرین‌کننده پس از بازداشت جان باختند

۷ تمرین‌کننده‌ای که درگذشتند، خانم ژنگ فانگ‌شیو، خانم لی لین، خانم یانگ زفانگ و خانم یائو گوئوشیو، خانم یوآن سویینگ، خانم لی تیانگ‌فانگ و آقای دینگ ونبینگ بودند. خانم ژنگ فانگ‌شیو و خانم یائو گوئوشیو به‌طور غیرقانونی به زندان محکوم شدند و آقای دینگ ونبینگ به یک سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد.

پلیس خانم ژنگ فانگ‌شیو را در ۸ ژوئن ۲۰۱۴ بازداشت کرد و بعداً به دو سال زندان محکوم شد. درطول دوره حبسش در بازداشتگاه سویی‌نینگ مجبور به کار سخت و برده‌وار شد و مورد آزار و اذیت جنسی سایر زندانیان قرار گرفت. پس از برگشت به خانه، مأموران از کمیته اماکن محلی و اداره پلیس به آزار و اذیت او ادامه دادند. او در اوت ۲۰۱۵ تحت فشار شدید درگذشت.

آقای لی تینگ‌فانگ در ژوئیه ۲۰۱۰ به یک مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد. وقتی سه ماه بعد به خانه بازگشت، خانواده‌اش متوجه شدند که او دچار زوال عقلی شده است. شرایطش روبه‌وخامت گذاشت و پس از یک ماه درگذشت. خانواده‌اش مظنون بودند که او در مرکز شستشوی مغزی مسموم شده است.

آقای دینگ ونبینگ در دسامبر ۲۰۱۱ به‌دلیل توزیع مطالب درباره آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شد و به یک سال کار اجباری محکوم شد. درطول بازداشت، پلیس او را به روش‌های مختلف تحت شکنجه قرار داد تا مجبورش کند فالون گونگ را رها کند. هرشب اجازه می‌دادند فقط سه ساعت بخوابد و مأموران او را مجبور کردند تا وسط تابستان ژاکت زمستانی سنگینی به تن کند. او مدت کوتاهی پس از آزادی درگذشت.

علاوه بر این ۷ مرگ، ۲۲ تمرین‌کننده دیگر هم در طول همین دوره درگذشتند. این ۲۹ تمرین‌کننده شامل این افراد بودند: لوچینگ یو، لوئو شینگ‌چوآن، شیائو هوایون، ژنگ فانگشیو، لی لین، یی یوآنفو، چن چویی‌بی، یانگ زفانگ، لیائو شین‌مین، گنگ چوئی‌شیان، تانگ دوگویی، لیو مینگ‌فانگ، هی چینگ‌شیو، تانگ ژنشیو، لی شین‌لیان، یائو گوشیو، شیا چیونگ، وانگ شوئچین، یوآن سویینگ، دوآن سویی‌تائو، لین شیانچون، چوآن سوجوآن، دوآن ویچیونگ، هوآنگ یی‌شیو، لی شیوهوآ، لی تینگ‌فانگ، وانگ یونگهی، تانگ لیشیو و دینگ ونبینگ.

همچنین تأیید شده که ۲۰ تمرین‌کننده قبل از سال ۲۰۱۱، براثر آزار و شکنجه جان باختند، شامل افراد زیر: هی چنگ‌چون، وانگ شیوچیونگ، تیان یونمین، یان شوئبی، لین شی‌یینگ، هی مینگ‌شیو، لو دژن، شو نینگ، یو شنگژن، لیو زوبی، وانگ سوهوآ، لیو یوژن، چن سوچینگ، شیه ونگ‌یو، دنگ کایچینگ، کنگ شیورونگ، شیا گوانگ، شیا چیانفانگ، ژانگ دائوبی و ژانگ شیانهویی.

۲۱ تمرین‌کننده به زندان محکوم شدند

۲۱ تمرین‌کننده فالون گونگ به دوره‌های ۱ الی ۷ ساله زندان محکوم شدند. درمیان آنها دو نفر درگذشتند، ۷ نفر دوره محکومیت‌شان را گذرانده‌اند و آزاد شده‌اند و ۱۲ نفر همچنان در زندان هستند.

آقای لیائو بانگ‌گویی ۶۸ ساله در آوریل ۲۰۱۱ به دلیل گفتن حقایق فالون گونگ به مردم بازداشت شد. او به سه سال زندان محکوم شد و در آنجا به‌طور مکرر با باتوم‌های الکتریکی به او شوک اعمال شد، به‌طرز شریرانه‌ای تحت ضرب‌وشتم قرار گرفت. گازهای اشک‌آور به رویش پاشیدند و تحت شکنجه قرار گرفت. پس از آزادی، پلیس به آزار و اذیت او ادامه داده و ۲ بار او را بازداشت کرد.

خانم چن فنگجون در مه ۲۰۱۵ بازداشت شد. پس از اینکه وکیلش در اولین جلسه دادرسی از او دفاع کرد، دادگاه بدون اطلاع دادن به وکیل، جلسه دادرسی دوم را برگزار کرد. خانم چن به سه سال زندان محکوم شد و رستوران خانوادگی‌شان بسته شد.

آقای فانگ ژنگ‌رونگ در دسامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد و درحال حاضر منتظر برگزاری جلسه محاکمه است.

تمرین‌کنندگانی که بازداشت شده و پس از گذراندن دوره‌های مختلف حبس آزاد شدند، عبارتند از:

منطقه چوآنشان (۷۰ نفر):

ژانگ چنژن، فو شیوهوآ، ژو یونیان، هوآنگ لیهوآ، ژانگ ژنگبی، چن رونگ، چن یوآنهی، یانگ سوفانگ ، دوآن شومو، گوئو شیویینگ، ژانگ شیورونگ، لو یانفی، یان شیائودونگ، شو چینگمی، وانگ سوچینگ، تان یولان، بو چونهوآ، ژانگ چیلین، سو درونگ، هی زمینگ، لی شی‌یی، شی دائوشون، تانگ یوآنپینگ، چن گوآنگلان، چن گویی‌هوا، چن ژانگ‌پینگ، جیانگ شیویون، یانگ زلین، لی چون‌یینگ، هی شوئمی، لی شی‌شیان، چن شائوفانگ، وی شیائوجون، ژونگ شیائوفانگ، وو شیژن، وی یونگشیو، جو شیجین، وانگ سوفانگ، وانگ چون‌یینگ، شیه مینگژن، ژانگ موچینگ، ژانگ شینگمی، یانگ ونگویی، شی یی‌یان، لیائو شیائولان، لیو داشیو، شی سولیان، ژانگ بیهوآ، لی تینگ‌فانگ، لیانگ گوییلان، پو زشیو، گائو یان، ژانگ سوژن، لونگ چینگ‌ژن، وی چانگشیو، گوئو شیوچیونگ، هوآنگ ییچائو، شیه داشون، لیو جینرونگ، یانگ یانچون، ژائو یان، شیائو زوجون، وانگ فنگچی، می گوانگ‌پینگ، یو یونگ‌چینگ، چن شیهی، شیه بیگویی، یائو زیزی، یانگ چوآنشیو و فو شانگ‌چینگ.

منطقه آنجو (۱۹ نفر):

لی ژیپینگ، لنگ شیویوئینگ، لو هونگیو، وو سویینگ، تان جیانلان، هی دیین، وو مینگشو، تیان بی‌یینگ، ژانگ فنگ‌یینگ، وو رنکه، یانگ چیونگ‌فانگ، فنگ پینگ، ژانگ نینگ، ژانگ پینگ‌آن، تیان یولان، یین سوجون، پنگ شیانگ‌لیان، لو شیوچینگ و ژانگ لانفانگ.

منطقه پنگشی (۱۴ نفر):

لیو شیانبی، وانگ چیونگ، نامعلوم، لیو هونگجون، هی شیانیو، وانگ ژنگفان، ژو چوآن‌یینگ، گوئو یوئجون، لین سوژن، چن شیوفانگ، لی جی‌یو، هوآنگ شیوژن، ژانگ ووچن و چن لی.

منطقه شیهونگ (۹ نفر):

شیائو کونچوآن، هی جیچون، ژانگ یوشیو، وانگ چانگ‌مینگ، هو جینرونگ، ژانگ چیونگ‌ژن، ژائو یولان، وانگ دِوِن و پو یوآنژن.

منطقه دایین (۳ نفر):

شی چونشوئه، پو شیائوفانگ و چن یینگ.

منطقه (‌های) نامعلوم (۷ نفر):

وانگ چون، لوئو یوفو، شیائو سوفانگ، چن ییلان، چن ونچون، چایی یورونگ و ون شیان‌رونگ.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159432.html