(Minghui.org) از ماه مه سال ۲۰۱۵ تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۶، تعداد ۲۱۱۰ نفر از منطقه داندونگ (از جمله شهر فنگ‌چنگ) دادخواستی را در حمایت از پرونده‌های حقوقی امضاء کرده‌اند که توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین تتنظیم شده است.

یکی از امضا‌کنندگان گفت: «جیانگ زمین در طول حکومتش هیچ کار درستی انجام نداده است. مردم از کارشان اخراج شده‌اند، مقامات فاسد تا هسته مرکزی حکومت را اشغال کرده‌اند و فالون گونگ مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. این همه به خاطر اوست، بنابراین باید محاکمه شود.»

دیگری گفت: «فالون گونگ واقعاً عالی است! شما برای گسترش حقیقت نزدیک به ۲۰ سال استقامت کرده‌اید و من اغلب پوستر‌های‌تان را می‌بینم که آزار و شکنجه را افشا می‌کنند. به این کار خوب ادامه دهید!»

آزار و شکنجه علیه فالون گونگ نقض قوانین چین و نیز قوانین بین‌المللی است که دولت چین آن را پذیرفته است.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

قوانین چین به شهروندان اجازه می‌دهدکه درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند. بیش از هزار تمرین‌کننده در شهر داندونگ از این حق قانونی خود استفاده کرده‌اند و از ماه مه ۲۰۱۵ علیه دیکتاتور سابق دادخواهی‌شان را ارائه داده‌اند. تعداد بیشتر و بیشتری از مردم دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه مطلع می‌شوند و با امضای دادخواستی از نظام حقوقی چین خواستار بررسی و تحقیق دربارۀ جنایات جیانگ می‌شوند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156239.html