(Minghui.org) بیش از ۳۰۰ تن از مردم محلی از شهر چائویانگ در یک روز در ماه نوامبر گذشته به‌دلیل تعقیب قانونی جیانگ زمین بازداشت شدند. آنها دیکتاتور سابق چین را به راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ متهم کردند که منجر به بازداشت و حبس‌های مکرر آنها شده است.

اگرچه بسیاری از بازداشت‌‌شدگان پس از مدت کوتاهی آزاد شدند، در زمان نوشتن این گزارش ده‌ها تمرین‌کننده هنوز در حبس باقی مانده‌اند. ۵۴ تن از آنها از ژانویه سال ۲۰۱۶ محاکمه شده‌اند.

۱۴ تمرین‌کننده دیگر اخیراً به قید وثیقه آزاد شدند و در خانه در انتظار محاکمه هستند.

 ۵۴ تن محاکمه شده

۵۴ تمرین‌کنندۀ محاکمه شده اهل شهر چائویانگ و چهار نفر از آنان اهل مناطق تابع آن هستند.

شهر چائویانگ (۲۷)

لیو شیوفن، هو رویهوآ، ژانگ یونگ‌کوی، لین منگفن، وو جین‌پینگ، شو جینفنگ، لی گوجون، ژائو هونگجون، لیو شوهوآ، یانگ زمئی، جینگ فئی، رن من، ژانگ شومئی، جیانگ وی، لی جینگجون، لیو کویلینگ، وانگ شیائوهوآ، یان شوگوآنگ، لیو گویلینگ، ژانگ یانجی، هوآ هویشیان، شو شیوهوآ، سونگ ژیفو، شو کویشیا، سان لیانچنگ، گائو جیانشین و ژانگ شییون.

شهرستان جیان پینگ (۱۳)

فانگ یونگجون، چن سویینگ، شا جینگتانگ، وانگ ژیگو، لین جیانگهای، ژانگ شوشی، چی شوهوآ، یین شیوژی، فنگ دیانگو، لو شوهوآ، شی جیان‌پینگ، ژانگ هایفنگ، و بائو لیینگ.

شهر بیپیائو (۶)

ژو رویشیو، وانگ چینگ، لی ژیهونگ، لیو شوهوآ، وانگ یوهوا و ژانگ هایفنگ.

شهر لینگیوآن (۵)

مائو یونگچون، ما یانهوآ، چی شیائوآن، لیو دیانیوآن و لیو شین.

شهرستان چائویانگ (۳)

ژانگ گویژی، ژانگ ویمین، و وانگ گوجون

تمرین‌کنندگان فوق در سه مرکز مختلف محبوس هستند: بازداشتگاه هولودائو، بازداشتگاه شهر پانجین و بازداشتگاه چائویانگ.

۱۴ تن در خانه در انتظار محاکمه

چهارده تمرین‌کننده پس از سپردن وثیقه در خانه در انتظار محاکمه هستند، اسامی این افراد:

ژو هنگژی، چی لیانگیان، شائو یینگهویی، ژائو شیائو وی، لیو یاپینگ، لو شین و هوانگ لیشین، سو یانژی، لی یانجی، وانگ شویو، لی گویپینگ، آن پینگ، گوا هائو و ژای بائوجی.

ژای به‌دلیل شکنجه‌ در زمان بازداشت دچار معلولیت شد.

گزارش مرتبط:
چائویانگ، لیائونینگ: بازداشت۳۰۰ تن از مردم محلی به‌دلیل شکایت علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/21/156360.html