(Minghui.org) شرح و تفسیر زو یا زو ژوان، روایتی از تاریخ چین باستان دربارۀ تاریخچۀ وقایع بهار و پاییز سالانه است. افسانه‌ها می‌گویند که توسط زو چیومینگ، مورخ رسمی دولتِ لو تألیف شده است. ایالت لو امروز استان شاندونگ نام دارد. دوره زمانی ۴۶۸ تا ۷۲۲ قبل از میلاد را دربر می‌گیرد و عمدتاً بر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و نظامی آن دوران تمرکز دارد.

همچنین در شرح و تفسیر زو اصول آسمانی، الهامات الهی و نشانه‌های کیهانی مستند شده است، همچنین این شرح و تفسیر دربارۀ جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که نویسنده بیان آنها را به‌عنوان یک یادآوری باارزش می‌داند.

بسیاری از ضرب‌المثل‌های چینی و اصطلاحات در شرح و تفسیر زو، ترویج فرهنگ سنتی و ارزش‌های اخلاقی است که ابزار ایجاد مبانی برای مردم امروز است تا فالون دافا را درک کنند.

مجموعۀ زیر، در چهار بخش، گفته‌هایی از این اثر کلاسیک چینی است.

(ادامۀ قسمت اول)


۱۲- مجازات چیزی شیطانی و تشویق چیزی نیکو است. ( «سال ۱۴ دوک چنگ» در شرح و تفسیر زو)

۱۳. برای ورود سعادت و شقاوت هیچ دری وجود ندارد. هر شخص یکی از آنها را از قلبش فرا می‌خواند. («سال ۲۳ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۱۴. مهربانی نباید از دست برود و شرارت نباید طولانی شود. («سال ۶ دوک یین» در شرح و تفسیر زو)

۱۵. در اولویت قرار دادن فضیلت باید در اولویت قرار گیرد، درحالی که هنگام زدودن آنچه در حال فساد و تخریب است، شخص نباید از هیچ کوششی دریغ کند. («سال ۱ دوک آی» در شرح و تفسیر زو)

۱۶. یک مرد عالی همیشه اطمینان حاصل می‌کند که مسائل مهم و بلندمدت را می‌داند، در حالی که یک فرد رذل تنها نگران چیزهای کوچک و سرشت غریزی است. («سال ۳۱ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۱۷. کسی که شرایط و موقعیتش را فراموش نمی‌کند در هنگام مواجهه با بداقبالیِ شخصی، تظاهرات صداقت و وفاداری را به نمایش می‌گذارد. («سال ۱ دوک ژائو» در شرح و تفسیر زو)

۱۸. مقتصد بودن مجموعه‌ای از خصوصیات فضیلت است و افراط و زیاده‌روی بزرگترین شرارت است. («سال ۲۴ دوک ژوانگ» در شرح و تفسیر زو)

۱۹. رها کردن آنچه فضیلت است و افتخار به آنچه که مکر است، به یک عامل عمده مصیبت تبدیل می‌شود. («سال ۲۴ از دوک شی» در شرح و تفسیر زو)

۲۰. جستجوی راحتی و لذت، سمی است و نباید یک خواست شود. («سال ۱ دوک مین» در شرح و تفسیر زو)

۲۱. ایمان خوب پایه و اساس یک دولت است و چیزی است که باعث رشد و کامیابی مردم می‌شود. («سال ۲۵ از دوک شی» در شرح و تفسیر زو)

مقاله مرتبط به زبان چینی:
《左传》中的劝善名句数则(3)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157767.html