(Minghui.org) از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اتریش برای شرکت در فعالیت‌های مختلف در طول جشنواره وین از ماه مه تا ژوئن ۲۰۱۶ دعوت به عمل آمد. آنها از این فرصت برای معرفی مزایای فالون گونگ و افشای آزار و شکنجه این تمرین در چین استفاده کردند. این فعالیت‌ها مورد حمایت و توجه زیاد مردم قرار گرفت.

معرفی فالون گونگ در جشنواره وین.

 

به‌نمایش گذاشتن تمرینات فالون گونگ.

امضای دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه در چین.


تمرین‌کنندگان در ۱۹ ژوئن در یک رویداد فرهنگی در موزه تاریخ نظامی شرکت کردند. رقص و موسیقی سنتی از سوی گروه‌های مختلف قومی اجرا شد. تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات را به‌نمایش گذاشتند و به معرفی مزایای بزرگ این تمرن پرداختند. تعداد زیادی دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء کردند.

یک مرد جوان چینی که در اتریش بزرگ شده است، دربارۀ آزار و شکنجه سؤال کرد. یک تمرین‌کننده به سؤالاتش به تفصیل پاسخ داد. مرد جوان دادخواست را امضاء کرد و فلایرهایی را برای والدینش برد تا مطالعه کنند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157676.html