(Minghui.org) در برخی از زندان‌های چین، پس از اینکه یک گروه موفق نمی‌شوند تا تمرین‌کننده راسخی را مجبور به رها کردن اعتقادش کنند، او را به بخش دیگری منتقل می‌کنند.

من به مدت چهار سال در زندان محبوس بودم و حاضر نشدم ایمانم به دافا را رها کنم. وقتی نگهبان‌ها مرا به بخش دیگری منتقل کردند، فریاد زدم: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!»

هم‌سلولی‌هایم به دستور رئیس زندان مرا کتک زدند و سپس در سلول انفرادی حبس شدم. اما این نیز مانع من از فریاد زدن آن عبارت نشد. می‌توانستم احساس کنم همه در سکوت گوش می‌دهند.

نوای «فالون دافا خوب است» به تمام نقاط زندان ‌رسید و روح و بدنم در آن صدا غوطه‌ور شد.

آن صدا شیطان را ترساند. نگهبان‌ها به سرعت به سمت من آمدند اما من به فریاد زدن ادامه دادم. در آن هنگام در احاطۀ موجودات خدایی بودم.

با انجام کارهایی که از زندانیان خواسته می‌شد، مخالفت می‌کردم. نگهبان‌ها با باتوم‌ الکتریکی به گونه‌هایم شوک اعمال می‌کردند. وقتی دستور می‌دادند با هم‌سلولی‌ها حرکت شنای سوئدی را انجام دهم، چمباتمه می‌زدم. آنها مرا به دفتر می‌بردند و می‌زدند.

هنرهای نمایشی شن‌یون، یک شرکت نمایش هنری مستقر در نیویورک، هر فصل از طریق بازگویی داستان‌هایی با رقص آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون دافا را به‌نمایش می‌گذارد. در این داستان‌ها اغلب موجودات خدایی و بوداها از آسمان‌ها فرود می‌آیند تا از تمرین‌کنندگانی که تا حد مرگ شکنجه شده‌اند، محافظت کنند. سپس تمرین‌کنندگان دوباره بر می‌خیزند.

وقتی تا حد مرگ مرا کتک زدند، بیهوش شدم. دیدم آسمان با پرتوهای درخشانی روشن شد و من کاملاً در آن میدان نیک‌خواهی غوطه‌ور شدم.

احساس شکوهمندی که توضیح آن مشکل است. همچنین دیدم همانگونه که در نمایش شن‌یون نشان می‌دادند، موجودات خدایی مرا در برگرفتند و به من قوت بخشیدند.

وقتی به هوش آمدم، آن صحنه ناپدید شد. به دنیای بشری بازگشتم اما می‌دانم تمام آنچه که دیدم واقعی بود.

چند روز بعد به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شدم. در رؤیا دیدم استاد اسکلت سمت چپ بدنم را خارج کردند و دور انداختند. سپس با حرکت دستشان ماده سفیدی را تغییر دادند و دوباره بدنم را با آن پر کردند. کمی بعد سمت دیگر بدنم را نیز جایگزین کردند.

نگهبان‌ها همه چیز را امتحان کردند تا مرا تبدیل کنند. اما سرانجام پس از اینکه دیدند فالون دافا به مردم خوب بودن را می‌آموزد و آنها را از مزایای سلامتی برخوردار می‌کند، خودشان تغییر کردند.