(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ گروه مارش تیان گوئو در راهپیمایی روز ملی که 10 اوکتبر 2017 در شهرستان چانگ‌هوآ در تایوان برگزار شد شرکت کردند.

200 نوازنده هماهنگ با لباس‌های چشمگیرشان در طول این جشن شاد پیام فالون گونگ را به جمعیت تماشاگران رساندند.

گروه مارش تیان گوئو در راهپیمایی روز ملی در شهرستان چانگ‌هوآ در تایوان.

دو سال پی‌در‌پی از گروه مارش تیان گوئو دعوت شد تا جلودار این راهپیمایی باشد. مردم اجرای فوق‌العادۀ گروه را تشویق کردند: «با شکوه!» «چقدر هیجان‌انگیز!» بسیاری از مقامات دولتی شخصاً از همکاری عالی تمرین‌کنندگان تشکر کردند.

آقای یه یان‌بو رئیس دفتر بهداشت عمومی شهرستان چانگ‌هوآ (نفر دوم از چپ)؛ آقای یو روی‌چون عضو شورای شهرستان (نفر سوم از چپ)؛ و آقای چن پن‌بین رئیس دفتر امور فرهنگی (نفر چهارم از چپ) از همکاری عالی تمرین‌کنندگان فالون گونگ ابراز قدردانی کردند.

خانم لای چینگ‌می عضو شورای شهرستان چانگ‌هوآ (نفر دوم از چپ) با تمرین‌کنندگان فالون گونگ عکس گرفت. او آنها را به‌خاطر انرژی فراوانشان تحسین کرد.

آقای یانگ فو‌جیان سرپرست ناحیه شیهو، گروه مارش تیان گوئو را به‌خاطر حرکات دقیق و اجرای پرانرژی‌شان تشویق کرد. آقای یانگ سابقاً عضو شورای شهرستان چانگ‌هوآ و در رویدادهای بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ حمایت کرده بود.

خانم کی، صاحب کارخانه برنج در مسیر راهپیمایی است، او با دیدن گروه مارش گفت: «قدرتمند!» و گفت که فرصت دیدن چنین اجرای فوق‌العاده‌ای که روح همه به پرواز درآید به ندرت پیش می‌آید.

تمرین‌کنندگان پس از پایان راهپیمایی قطعه دیگری را نواختند و تماشاچیان که تحت تأثیر قرار گرفته بودند گفتند: «واقعاً آنها را تحسین می‌کنیم!» «آنها در این هوای گرم غرق عرق شده‌اند اما هنوز هر یک بسیار دقیق می‌نوازد!»

گروهی از تایوانی‌های چینی‌تبار در راهپیمایی شرکت کردند که درست بعد از گروه مارش تیان گوئو قرار داشتند. یکی از آنها در استراحت کوتاهی به دیدار تمرین‌کنندگان رفت و اجرای فوق‌العاده‌شان را تحسین کرد.