(Minghui.org) آقای لی هونگ‌وی تمرین‌کنندۀ 53 سالۀ فالون گونگ در 26 ژوئن 2016 بخاطر صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت.

در شب بازداشت آقای لی، مأموران ادارۀ پلیس ووسان در منطقۀ هون‌نانِ شنیانگ او را تحت شکنجه قرار دادند. دادگاه منطقۀ هون‌نان او را به چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد. او هم‌اکنون در زندان بنشی در استان لیائونینگ در حبس به‌سر می‌برد.

در شب 26 ژوئن 2016 وقتی آقای لی مطالب فالون گونگ را در منطقۀ هون‌نانِ شهر شنیانگ نصب می‌کرد، سه موتورسوار او را به ادارۀ پلیس ووسان گزارش دادند. مأموران فوراً آقای لی را بازداشت و تلفن همراه، کلیدهای منزل و سایر لوازم شخصی او را توقیف کردند.

آقای لی هونگ‌وِی

در ساعت 6 آن شب، مأموران او را برهنه کردند به‌طوری که فقط لباس زیر به تن داشت و او را داخل یک قفس آهنی کوچک قرار دادند.

آقای لی فریاد زد: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!» معاون سرپرست ادارۀ پلیس مچ پاهای آقای لی را به یک صندلی آهنی بست، او را با چسب به پشتی صندلی بست و بینی و دهان او را با نوار چسب پوشاند به‌طوری که نفس کشیدن برای او مشکل شد. از ساعت 8 شب تا آخر شب و بعد از ساعت 11 شب به او اجازه ندادند به توالت برود.

ابزار شکنجه: صندلی آهنی

مأموران تک‌تک شماره‌های ذخیره شده در تلفن همراه او را بررسی و تماس‌های متعددی برقرار کردند تا نشانی دقیق او را به‌دست آورند.

صبح روز بعد درحالی‌که آقای لی هنوز برهنه و با لباس زیر بود، مأموران به او دستبند زدند و پاهایش را با زنجیر به هم بستند و او را به داخل یک وَن پلیس هل دادند. یکی از مأموران وقتی متوجه شد که او را به اشتباه سوار وَن کرده‌اند با لگد او را بیرون انداخت. آقای لی با سر به زمین خورد که باعث ایجاد برآمدگی روی سرش شد. دست‌ها و پاهای به هم زنجیر شده‌اش نیز زخمی شد.

مأموران آقای لی را به وَن دیگری منتقل کردند و او را به مجتمع مسکونی‌اش بردند. از آنجا که او از فاش کردن آدرسش امتناع ورزید، آنها او را از یک ساختمان به ساختمان دیگر بردند. او فریاد می‌زد: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!»

وقتی آنها سایر ساختمان‌های مسکونی را بررسی کردند و به آخرین ساختمان رسیدند، فرماندۀ گروه به چهار مأمور دستور داد که داخل وَن بمانند و مراقب آقای لی باشند و خودش بالا رفت تا ببیند کدام آپارتمان متعلق به او است. او کلید خانه‌اش را گرفت و در آپارتمان‌ها را یکی بعد از دیگری امتحان کرد. وقتی نهایتاً آپارتمان درست را یافت، یکی از مأموران را صدا زد تا تمام اتاق‌ها را جستجو کند.

فرمانده از پله‌ها پایین رفت و به چند مأمور دیگر دستور داد که آقای لی را از پله‌ها بالا ببرند. آنها خانه‌اش را غارت و بسیاری از لوازم شخصی او را توقیف کردند. آنها همچنین عکسی از بنیان‌گذار فالون گونگ را که روی دیوار نصب شده بود بردند.

آقای لی فریاد زد: «به تصویر معلم من دست نزنید!»

مأموران سرش را پایین نگه داشتند، به دهانش نوار چسب زدند و چند نفر را صدا زدند تا او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. آنها دهانش را با محتویات داخل تشک دستشویی پر کردند. یکی از آنها با نام مستعار «تایگر» مخصوصاً آقای لی را خیلی محکم می‌زد تا اینکه او شروع به هذیان گفتن کرد و دچار خونریزی شد که ملحفه را خونی کرد.

پنج مأمور و افراد دیگر لباس زیر او را درآوردند، پاها و زانوهایش را با نوار چسب بستند و او را به زور در وضعیت چمباتمه قرار دادند و سپس او را با طناب بستند.

بازآفرینی صحنۀ شکنجه: خم کردن و با طناب بستن

مأموران آقای لی را در یک ملحفه پیچیدند، او را روی یک تخته چوبی قرار دادند و به داخل آسانسور کشاندند. وقتی به طبقۀ اول رسیدند، او را به محوطۀ پارکینگ کشاندند، در وَن را باز کردند و او را به داخل وَن انداختند.

وقتی به ادارۀ پلیس رسیدند، آنها او را به روی زمین پرت کردند گویی باری را تخلیه می‌کنند. آنها او را به داخل اداره کشاندند. درنتیجه پوست آقای لی به شدت زخمی شد.

هنگام بازجویی آقای لی از پاسخ دادن امتناع ورزید. مأموران یک پنکه را روشن کردند و مستقیماً به سمت او قرار دادند.

وقتی او فریاد زد: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!»، مأموران دهان و سوارخ‌های بینی‌اش را با نوار چسب بستند و او را در وضعیت خم‌شده با طناب بستند. آقای لی درحال خفگی بود و صورتش سیاه و کبود شده بود. یکی از مأموران متوجه شد و شکاف کوچکی ایجاد کرد تا بتواند نفس بکشد.

مأموران برای خوابیدن رفتند و یک مأمور کمکی گذاشتند تا آقای لی را تحت نظر داشته باشد. آقای لی را باز نکردند تا اینکه خواست به دستشویی برود. او که نمی‌توانست راه برود، مجبور بود به آهستگی به سمت دستشویی روی زمین بخزد.

در نیمه‌شب مأموران پلیس آماده شدند تا او را به بازداشتگاه هون‌نان بفرستند.

در ابتدا او را روی یک برانکارد انداختند و به داخل وَن بردند و سپس او را برای معاینه به بیمارستان شمارۀ 242 شنیانگ بردند. وقتی به بیمارستان رسیدند، مجدداً او را روی یک چرخ دستی مسطح انداختند.

پس از معاینه او را به بازداشتگاه بردند. در مسیر مأموران به‌طور پیوسته به او دشنام می‌دادند. در بازداشتگاه آنها مجدداً او را روی یک برانکادر انداختند. دو مأمور یک طرف برانکادر را می‌کشیدند درحالی‌که پاهای آقای لی روی زمین زبر کشیده می‌شد. نگهبان شیفت از پذیرش او امتناع ورزید.

مأموران ادارۀ پلیس ووسان به نگهبان شیفت گفتند که آقای لی هنگام انتقال از یک ماشین به ماشین دیگر زخمی شده است. نگهبان شیفت زندان از آنها خواست که معاینۀ دیگری در یک بیمارستان نظامی از او به‌عمل آورند و مدرک رادیولوژی از شکستگی برای او بیاورند.

مأموران او را برای معاینۀ دیگری به بیمارستان بردند. شخصی دید که آنها با یک دکتر نجوا می‌کردند و آن دکتر سرش را تکان می‌داد.

بین ساعت 2 تا 3 صبح روز بعد آقای لی را به بازداشتگاه هون‌نان بردند.

صبح روز 3 اوت 2016، بازداشتگاه هون‌نان آقای لی را محاکمه کرد. دو هفته بعد، دادگاه او را محکوم به حبس و پرداخت 10 هزار یوآن جریمه کرد. در روز 10 اکتبر 2016 آقای لی را به زندان بنشی منتقل کردند.

گزارش‌های مرتبط:بر اثر اعمال شکنجه در زندان بنشی، وضعیت سلامتی آقای لی هونگ‌وِی به خطر افتاده استحبس و شکنجۀ آقای لی هونگ‌وی بخاطر باورشمرد اهل لیائونینگ بخاطر باورش به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شدیافتن لکه‌های خون در آپارتمان پس از بازداشت آقای لیتمرین‌کنندۀ محبوس در شنیانگ هنوز در اعتصاب غذا است

اطلاعات تماس طرف‌های مسئول:

ادارۀ پلیس ووسان، ادارۀ پلیس منطقۀ هون‌نان، شهر شنیانگدفتر: 23813110-24-86+ژانگ هنگ، سرپرستژو شو، معاون سرپرست مسئول پرونده‌های فالون گونگ

بخش امنیت داخلی، منطقۀ هون‌نان، شهر شنیانگژانگ ژن‌شینگ، رئیس، 13940474843-86+یین جیان، معاون فرمانده: 13840177999-86+فو شیائومین، 13700041607-86+شو یینگ، 15940100630-86+

دادگاه منطقۀ هون‌نان، شهر شنیانگتلفن: 84829820-24-86+، 24821636-24-86+چنگ چیهوا، رئیسلیانگ ژیشین، قاضی رئیس جلسهیو کویی، قاضی

دادستانی منطقۀ هون‌نان: 84826632-24-86+، 84826706-24-86+

بازداشتگاه منطقۀ هون‌نان، شهر شنیانگتلفن: 23841512-24-86+

ادارۀ 610 شهر شنیانگتلفن: 25842329-24-86+، 23106009-24-86+ما ژان‌لیانگ، فرمانده، 23106006-24-86+دونگ، فرمانده، 23106002-24-86+