(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پرتغال در تاریخ 19 فوریه 2017 در لیسبون برای دادخواست پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ با مجوز دولت به منظور کسب سود به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، به جمع آوری امضاء پرداختند.

ساکنان محلی و گردشگران از سراسر جهان، از این رویداد بسیار حمایت کردند.

هر هفته، تمرین‌کنندگان فالون گونگ دربارۀ تمرین فالون گونگ با مردم صحبت می‌کنند و این امکان را فراهم می‌آورند که آنها از آزار و شکنجه مطلع شوند. این هفته به جمع‌آوری امضاء نیز پرداختند. آنها فعالیت‌های خود را در غرفۀ شماره 98 نمایشگاه پرتغال، منطقه خرید شلوغی در لیسبون، برگزار کردند. بسیاری از مردم توقف می‌کردند و خواستار کسب اطلاعات و امضای دادخواست بودند.

سه نسل از یک خانواده در غرفه فالون گونگ توقف کردند و خواستار کسب اطلاعات بودند. آنها با شنیدن موضوع شکنجه و آزار مردم بی‌گناه شگفت‌زده شدند. این اولین بار بود که دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن به‌وسیلۀ ح.ک.چ مطالبی را می‌شنیدند. مرد جوانِ خانواده گفت: «کل جهان باید با هم بایستند و مانع این آزار و شکنجه شوند!»

زوج جوانی با امضای دادخواست حمایت خود را از فالون گونگ نشان دادند. زن با شنیدن دربارۀ این آزار و شکنجه بسیار غمگین شد. اوگفت: «همه باید این دادخواست را امضاء کنند. اگر من دوباره رویداد جمع‌آوری امضاء برای این دادخواست فالون گونگ را ببینم، قطعاً آن را امضاء خواهم کرد.»

مردی بریتانیایی گفت که او در دانشگاهی در هنگ کنگ تدریس می‌کند و دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ شنیده است. او این درخواست را برای ابراز محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن، امضاء کرد.

بیش از ده چینی، از جمله مهاجران، دانشجویان و گردشگران، پس از حقایق شنیدن موضوع آزار و شکنجه تصمیم گرفتند از سازمان‌های کمونیستی خارج شوند.