(Minghui.org)

نوشته‌های وسط تصویر از چپ به راست: حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است. به‌منظور داشتن آینده‌ای امن حزب کمونیست چین را نفی کنید