(Minghui.org)

ابعاد: ۱۳۵ ×۲۶۰ سانتیمتر

از زمانی که فالون دافا به عموم معرفی شد، 25 سال گذشته است. بیش از 100 میلیون نفر از تمرین فالون دافا و پیروی از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری بهره‌مند شده‌اند. دروازه آسمان برای نجات موجودات ذی‌شعور باز شده است. آسمان و زمین بایکدیگر جشن خواهند گرفت و از دافا و استاد قدرانی می‌کنند.