(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در رومانی در تاریخ 13 الی 15 ژوئن، طی گردهمایی صلح‌آمیزی در مقابل ساختمان پارلمان نسبت به دیدار یک مقام عالی رتبه چینی، لیو یونشان اعتراض کردند.

لیو به عنوان عضو کمیته دائمی پولیت بورو حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و رئیس سابق بخش تبلیغات حزب، به‌شدت در آزار و شکنجه فالون گونگ در چین دخالت داشته است. او رسانه‌های دولتی را در جهت بدنام کردن فالون گونگ و برانگیختن نفرت نسبت به این تمرین هدایت کرده است. لیو مسئول گسترش تبلیغات علیه فالون گونگ بود.

هنگام ورود گروه مشایعین لیو به ساختمان پارلمان و خروج از آن، تمرین‌کنندگان رومانیایی فالون گونگ بنرهایی در دست داشتند که در آنها چنین عباراتی نوشته شده بود: «فالون دافا خوب است» و «لیو یوشان را به محاکمه بکشانید».

اعتراض فالون گونگ در مقابل ساختمان پارلمان رومانی.

تمرین‌کنندگان همچنین با نوشتن نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر رومانی، می‌های تودوس، به مرور حقایق آزار و شکنجه و نقش لیو در این سرکوب پرداختند. در این نامه به نخست وزیر یادآوری کردند که درملاقات خود با لیو این مسائل را مورد ملاحظه قرار دهد.

چند رسانه رومانیایی این نامه سرگشاده را منتشر کردند.