(Minghui.org) یک دادگاه میانی در استانی ساحلی در چین به متهمی گفت که نسخه‌ای از حکم رسمی در اختیارش قرار نخواهند داد مگر اینکه موافقت کند که دادخواست تجدیدنظری به‌ثبت نرساند. آقای یه ویدونگ از شهر هایمن در سال 2016 بخاطر انتشار اطلاعاتی درباره فالون گونگ در رسانه اجتماعی دستگیر شد. او توسط دادگاه شهرستان هایمن – یک دادگاه پایین – در اوت 2017 به یک دوره حبس دوساله محکوم شد. قاضی به خانواده آقای یه گفت که اگر آنها برنامه دارند که دادخواست تجدیدنظری به‌ثبت برسانند هیچ نسخه رسمی‌ای از حکم دریافت نخواهند کرد.

با این حال خانواده آقای یه دادخواست تجدیدنظر را به‌ثبت رساندند.

دادگاه میانی شهر نانتونگ در تاریخ 9 نوامبر حکم خود را به وکیل آقای یه ارائه کرد. آنها محکومیت آقای یه را تأیید کردند اما دوره محکومیتش را به 21 ماه یعنی به مدت سه ماه کاهش دادند.

با این حال دادگاه میانی نیز حکم کرد که آقای یه و خانواده‌اش نسخه‌ای رسمی از حکم دریافت نخواهند کرد مگر اینکه موافقت کنند که دادخواست تجدیدنظری به‌ثبت نرسانند.

مسئولین همچنین خانواده‌اش را از حق ملاقات محروم کردند که برخلاف این حکم بود.