(Minghui.org) من و هم‌تمرین‌کننده دیگری برای صحبت با مردم دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه به خیابان‌هایی می‌رفتیم که فقط برای تردد عابران پیاده است.

ناگهان مردی از پشت به من نزدیک شد و یک بروشور درخواست کرد. یکی به او دادم. آن را گرفت و با من همراه شد. دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه توضیحات بیشتری به او دادم و از او خواستم از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شود.

گفت: «من آن کسی هستم که شما را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد.»

به او گفتم که از دستورات شیطان برای آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون دافا پیروی نکند. «ما تمرین‌کنندگانِ یک راه تزکیه هستیم. استادمان به ما گفته‌اند که مردم را نجات دهیم...»

ناگهان شروع به گریستن کرد و گفت: «قبلاً این را نمی‌دانستم.»

به‌نظر می‌رسید حدود پنجاه ساله باشد. حدس زدم که در ادارۀ 610 کار می‌کند، زیرا پس از شنیدن درباره اینکه چرا تمرین‌کنندگان برای صحبت با مردم بیرون می‌روند، بسیار پشیمان به‌نظر می‌رسید.

به او گفتم گریه نکند و پیشنهاد کردم که حقیقت را درک کند و برای آیندۀ خودش تصمیم عاقلانه‌ای بگیرد. دو بروشور دیگر به او دادم و گفتم که پس از خواندن‌شان آنها را به افراد دیگری بدهد. او موافقت کرد.

پس از سال‌ها تلاش تمرین‌کنندگان برای روشنگری حقیقت، افراد بیشتر و بیشتری آگاه شده‌اند. با نگاه به هزاران نفر از مردمی که در خیابان هستند، می‌خواهم به هر کدام یک بروشور بدهم تا بتوانند همگی از حقیقت آگاه شوند.

اما هنوز افراد بسیار زیادی هستند که فریب تبلیغات حزب کمونیست را خورده‌اند و نجات دادن آنها آسان نیست. ما به تلاش‌هایمان برای نجات افرادی که هنوز وجدان و مهربانی در قلبشان دارند، ادامه خواهیم داد.