(Minghui.org) چند سال پیش تعدادی از تمرین‌کنندگانی که چندان مسن نبودند از کارمای بیماری درگذشتند. خصیصه مشترک میان آنها این بود که وقتی تمرین‌کنندگان می‌رفتند که افکار درست بفرستند و به آنها کمک کنند می‌گفتند از اصول آموزه‌های استاد آگاه‌ هستند. این امر باعث می‌شد که تمرین‌کنندگان در آن محل احساس ناتوانی داشته باشند. تمرین‌کننده‌ای گفت: «او بیشتر از ما می‌داند.»

اکنون متوجه شده‌ام که دانستن برابر با درک کردن نیست. زمانی که جوان بودم، بسیاری از اشعار قدیمی را تکرار می‌کردم، اما هنوز از همه مفاهیم این اشعار آگاهی نداشتم.

دانستن متفاوت از درک کردن است، اما مردم، از جمله تمرین‌کنندگان به‌راحتی این دو کلمه را یکسان درنظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال برخی از افراد توانستند با تکرار عبارت «فالون دافا عالی است» از فجایع بگریزند چراکه مفهوم آن را درک کرده بودند. برخی دیگر که با فجایع مواجه شدند، ممکن است که آنها نیز از عبارت «فالون دافا عالی است» آگاه بودند، اما حقیقتاً به آن کلمات باور نداشتند. دلیل عدم باورشان این است که توسط حزب کمونیست چین گمراه شده و از کسب آگاهی عمیق درباره فالون گونگ خودداری کرده بودند.

استاد از ما می‌خواهند که حقایق را برای عموم روشن کنیم. روشنگری حقیقت صرفاً به معنی گفتن حقایق به مردم نیست. آگاه شدم که برای اینکه موجودات ذی‌شعور نجات یابند، تفاوت بین دانستن و درک کردن امری ضروری است.