(Minghui.org) یک شهروند شهرستان هویی‌دونگ پس از بازداشتش در بیش از هفت ماه پیش کماکان در حبس به‌سر می‌برد. این اولین باری نیست که آقای هی جینگرو بخاطر امتناع از انکار فالون گونگ هدف آزار و شکنجه قرار گرفته است. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی حکومت کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

آقای هی اولین بار در ژانویۀ 2000 بازداشت و به پنج سال کار اجباری محکوم شد. او کمی پس از آزادی‌اش مجدداً بازداشت و محکوم به پنج سال حبس در زندان سیهویی شد. در زندان سیهویی او آنقدر تحت شکنجه قرار گرفت که پاهایش شدیداً آسیب دید و به‌سختی می‌توانست راه برود. مسئولین کمی پس از آزادی‌اش از زندان او را مجدداً بازداشت و به پنج سال دیگر حبس محکوم کردند. در زمانی که دورۀ حبسش را در زندان بِی‌جیانگ می‌گذراند، براثر شکنجۀ اعمال شده دچار تحلیل عضلات در بازوانش شد.

آقای هی از آخرین دستگیری‌اش در مه 2017 در بازداشتگاه شهرستان هویی‌دونگ دست به اعتصاب غذا زده است.

گزارش مرتبط:

شکنجۀ جسمی و دارویی منجر به تحلیل عضلات در تمرین‌کننده‌ای از استان گوان‌دونگ شد.