(Minghui.org) بعد از تقریباً 18 سال آزار و شکنجه، تعداد بسیار زیادی از مردمِ چین حقیقت را شنیده‌ و تصمیم گرفته‌اند از فالون دافا حمایت کنند. این آزار و شکنجه توسط رژیم جیانگ زمین آغاز شد و هنوز ادامه دارد و بسیاری از تمرین‌کنندگان به‌خاطر اعتقادشان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری هنوز هم زندانی هستند.

به‌مناسبت این موقعیت خاصِ سال نوی چینی، وب‌سایت مینگهویی از سوی این تمرین‌کنندگان تعداد بسیار زیادی پیام‌ تبریک دریافت کرده است.

تبریکات دریافت شده از سوی تمرین‌کنندگان زندانی به‌خاطر اعتقادشان از مناطق زیر دریافت شده‌اند:

چونگ‌چینگ

شهر شوچانگ، استان هنان

شهر دالیان استان لیائونینگ

شهر شین‌شیانگ، استان هنان

بخش کایجیانگ، استان سیچوان

زندان وانگ‌لینگ و زندان زنان چانگشا، استان هونان

زندان زنان استان لیائونینگ

شهر تای‌یوان، استان شآنسی

شهر یوئی‌یانگ، استان هونان

شانگهای، استان سیچوان

شهر گوئی‌یانگ، استان گوئیژو

شهر هوادیان، شهر یوشو، استان جیلین

زندان زنان جیلین

شهر چیتایهه، بخش ییلان، استان هیلونگ‌جیانگ

شهر ویفانگ، استان شاندونگ

زندان جیاژو، زندان زنان چینگدو در استان سیچوان