(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دفا از مکان‌های زیر در مالزی تبریکات سال نوی چینی خود را برای استاد ارسال کردند:

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در کوالا لامپور

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در پنانگ

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در جوهور بهرو

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در کلانگ، جوهور

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در پراک

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان جوان در پراک