(Minghui.org) پلیس چانگشا، مرکز استان هونان، از ماه ژوئن به منزل تمرین‌کنندگان فالون گونگ مراجعه کرده است.

مأموران پلیس و اعضای کمیتۀ مسکونی محله به منزل تمرین‌کنندگان «مراجعه» می‌کنند و می‌خواهند بدانند که آیا هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کنند و به آنها دستور می‌دهند که این تمرین را رها کنند. آنها همچنین سعی می‌کنند از خودشان و تمرین‌کنندگان عکس بگیرند و ادعا می‌کنند که به آنها دستور داده شده تا عکس را به‌عنوان مدرکی دال بر مراجعه‌شان به منزل تمرین‌کننده نشان دهند.

«کمپین مراجعه به خانه‌ها»، دستوری سراسری برای مورد هدف قرار دادن تمرین‌کنندگان فالون گونگ، از آوریل سال 2017 آغاز شد. دولت چین در ژوئیۀ 1999 این تمرین را ممنوع و اسامی تمرین‌کنندگان فالون گونگ را جمع‌آوری و به‌طور دوره‌ای به منازل آنها مراجعه کرده است تا بر آنها فشار وارد کند تا فالون گونگ را رها کنند یا در غیراین‌صورت آنها را بازداشت و خانه‌هایشان را غارت کند.

با تمرین‌کننده خانم ژو شین‌یوان تماس گرفته شد و شخصی در 7 ژوئن از محل کارش، دانشگاه هونان، به دیدن او رفت. یک مأمور پلیس از منطقۀ یوئه‌لو مجدداً در 19 ژوئن به خانۀ او مراجعه کرد. خانم ژو به او اجازۀ ورود و عکس گرفتن نداد.

پلیس منطقۀ یوئه‌لو و یک مددکار اجتماعی در 9 ژوئن به خانۀ خانم ژو وِی‌چون مراجعه کردند و از او پرسیدند که آیا هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کند. خانم ژو به آنها گفت که هنوز تمرین می‌کند و در 20 سال گذشته که تمرین را شروع کرده هرگز بیمار نشده یا دارو مصرف نکرده است. مأمور پلیس کنار او نشست و با او عکس گرفت و ادعا کرد که باید این عکس را به سرپرستانش ارائه دهد.

پلیس منطقۀ تیانشی و دو مددکار اجتماعی در 14 ژوئن به منزل آقای یانگ جون مراجعه کردند.

وقتی پلیس منطقۀ یوهوا به خانۀ خانم پنگ یوئه‌شیانگ مراجعه کرد، او آنها را به داخل خانه راه نداد.

در 18 ژوئن پلیس شهرستان چانگشا به خانه‌ چند تمرین‌کننده مراجعه کرد تا آنها را مورد تهدید و ارعاب قرار دهد.