(Minghui.org) این روزها در چین تعداد بیشتری از نگهبانان زندان آگاه می‌شوند. حادثه زیر در یک بازداشتگاه اتفاق افتاد.

یک تمرین‌کننده دافا وکیلی را استخدام کرد تا برای شوهرش و هم‌چنین تمرین‌کننده‌ای به‌خاطر محکومیت و بازداشت غیرقانونی، یک دفاعیه بنویسد. بر طبق مقررات، دادخواست‌ها باید توسط یک نگهبان زندان تسلیم دادگاه‌ها می‌شد.

این تمرین‌کننده بعد از ارسال دفاعیه، از یک نگهبان زندان درخواست ملاقات کرد و آن نگهبان بدون تردید و با خوشحالی قبول کرد که با او صحبت کند. او از مشاهده تغییرات این نگهبان که قبلاً بسیار غیردوستانه با تمرین‌کنندگان و خانواده‌شان رفتار می‌کرد، شگفت‌زده شد.

آن نگهبان در بازداشتگاهی که شوهرش بود، مؤدبانه با او صحبت کرد.

او گفت: «نگاه کنید، سه مجموعه دفاعیه‌ها را مرتب و منگنه کردم. محتوا را خواندم و حقایق را درک کردم. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. دفاعیه‌ها به‌خوبی نوشته شده‌ بودند.»

تمرین‌کننده گفت: «لطفاً آنها را برای ما به دادگاه ارسال کنید.»

نگهبان پاسخ داد: «بهتر است این اظهارات ‌زودتر به دادگاه برسند. زمان زیادی طول می‌کشد تا آن را با دوچرخه برسانم. چرا خودتان آنها را تحویل نمی‌دهید؟ از شوهرتان در اینجا مراقبت خواهم کرد.»

آن تمرین‌کننده بلافاصله حقیقت را برای این نگهبان روشن کرد و سپس برگشت که برود. قبل از رسیدن به انتهای راهرو، به‌طور ناگهانی شنید که کسی از پشت فریاد می‌زند: «فالون دافا خوب است.» او شگفت‌زده شد و به عقب نگاه کرد. آن نگهبان زندان بود که جلوی درِ دفترش ایستاده بود.

تمرین‌کننده به‌سرعت به عقب برگشت و فریاد زد: «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است! تو را حفظ می‌کند!»

آن تمرین‌کننده بعداً درباره این تجربه با من صحبت کرد.

او گفت: «احساس می‌کردم کلمات قدرتمند و محکمش از اعماق قلبش می‌آید. خیلی برای او خوشحال بودم. چند نفر دیگر هم آنجا حضور داشتند، ازجمله دو نگهبان دیگر و او آنقدر شهامت داشت که با صدای بلند و کلمات محبت‌آمیز صحبت می‌کرد. او مطمئناً آینده روشنی خواهد داشت!»