(Minghui.org) آقای دنگ دائونگ، تمرین کننده فالون گونگ اهل شهرستان کایجیانگ، پس از اینکه پلیس خانه‌اش را جستجو و حدود صد کتاب فالون گونگ را پیدا کرد، بازداشت شد. گرچه کتاب‌ها پیش از اعلام ممنوعیت تمرین فالون گونگ در سال 1999 منتشر شده بود.

پلیس همچنین کامپیوتر این تمرین‌کننده را مصادره کرد و تصاویری از تبریکات ارسالی برای آقای لی هنگجی، بنیانگذار این تمرین را دید که ازسوی تمرین‌کنندگان فالون گونگ سراسر جهان به وب‌سایت مینگهویی فرستاده شده بود.

آقای دنگ در تاریخ 13 ژانویه 2018 به‌مدت ۱۵ روز در بازداشت اداری بود و بعد تحت بازداشت قانونی قرار گرفت. او به‌طور رسمی در تاریخ 26 فوریه متهم و دستگیر شد و در بازداشتگاه کایجینگ بازداشت است.قبل از اینکه رژیم کمونیست چین در سال 1999 این تمرین را ممنوع کند، آقای دنگ دستیار داوطلب در مکان تمرین محلی فالون گونگ بود. از آن زمان صدها هزار تمرین‌کننده به زندان افتاده‌، به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده، مورد سوء‌رفتار روانی و جسمی قرار گرفته و حتی فوت کرده‌اند.