(Minghui.org) در حمایت از ۳۰۰ میلیون چینی که از سه سازمان کمونیستی چین ازجمله حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، لیگ جوانان کمونیست و پیشگامان جوان کناره‌گیری کرده‌اند، در بعدازظهر ۱۱ مارس ۲۰۱۸، تجمعی در مرکز شهر ماکائو برگزار شد. این تجمع از سوی تمرین‌کنندگان محلی فالون دافا نظم و ترتیب داده شد.

برگزاری تجمع در ماکائو در حمایت از ۳۰۰ میلیون چینی که از سازمان‌های کمونیستی خارج شده‌اند. این تجمع از سوی تمرین‌کنندگان محلی فالون دافا نظم و ترتیب داده شد.

گردشگری از چین نمایشگاه فالون گونگ عکس می‌گیرد.

به‌محض اینکه بنرهای فالون گونگ برافراشته شدند، گردشگرانی از سرزمین اصلی چین دور آنها تجمع کردند. همگی شگفت‌زده شدند از اینکه چشم‌شان به بنرهایی افتاد که روی آنها نوشته شده بود: «از ۳۰۰ میلیون نفر که از حزب، لیگ جوانان و پیشگامان جوان خارج شدند حمایت کنید» «سرنوشت حزب نابودی است» «افراد مسئول در آزار و اذیت را به دست عدالت بسپارید» و «فالون دافا خوب است.»

برخی از گردشگران گفتند: «هرگز نمی‌توانیم چنین رویدادی را در چین ببینیم؟» برخی از آنها نوشته‌های روی بنرها را با صدای بلند می‌خواندند، بسیاری از تک‌تک فعالیت‌ها و صفحات نمایش عکس می‌گرفتند.

خانم لین، تمرین‌کننده فالون گونگ، این افراد را که آینده روشنی برای خودشان انتخاب کردند مورد تحسین قرار داد: «امروز در اینجا جمع می‌شویم تا از ۳۰۰ میلیون چینی که از سه سازمان کمونیستی خارج شده‌اند حمایت کنیم. این قانون جهان است که ‌خوبی پاداش داده می‌شود و پلیدی عقوبت و مجازات دریافت می‌کند. حزب کمونیست چین به‌وضوح می‌داند که اعمالش خشونت‌بار و بی‌رحمانه است، بنابراین حتی کودکان چینی را به سمت پیوستن به سازمان‌هایش سوق می‌دهد و آنها را متعهد می‌کند که زندگی‌شان را برای کمونیسم فدا کنند. بیاییم به همان سرنوشت محتوم حزب گرفتار نشویم، خودمان را سپر بلای حزب نکنیم. ما مردم چین، کشورمان را دوست داریم، اما کشور ما حزب نیست. ما با کناره‌گیری از این سازمان‌ها باید پیمانِ فدا کردن زندگی‌مان به‌خاطر کمونیستم را بشکنیم. ما می‌خواهیم از بار جنایات حزب آزاد شویم. افراد صالح آینده روشنی دارند.»