(Minghui.org) شرکت‌کنندگان در دوازدهمین نمایشگاه کتاب آنکارا، یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب در ترکیه، از داشتن فرصتی برای یادگیری فالون گونگ، تمرین تزکیه جسم و ذهن چینی اظهار خوشحالی کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات را نشان می‌دهند.

معرفی فالون گونگ به حضار

یوتکو هشت ساله وقتی به غرفه فالون گونگ رسید، خواست که مدیتیشن نشسته را یاد بگیرد. در کمال تعجبِ بسیاری از مردم، پسر توانست مدت زمان طولانی با تمرین‌کنندگان در مدیتیشن بنشیند.

اوتکو پس از مدیتیشن گفت: «احساس خوبی داشتم. احساس آرامش و خوشحالی کردم. همه باید بیایند و آن را یاد بگیرند.»

مادرش خوشحال بود. او گفت: «این کمک خواهد کرد که او ذهن و بدنش را بهبود بخشد.»

سودای هفده ساله نیز در طول تمرینات احساس آرامش داشت.

او گفت: «من زود عصبانی می‌شوم، اما مدیتیشن واقعاً کمک می‌کند تا ذهنم پاک شود. خشم و اضطراب اکنون از بین رفته و احساس خوشحالی می‌کنم.»

اِبروی هجده ساله اظهار داشت: «تمرینات باعث شد احساس آرامش کنم. آنها [تمرین‌کنندگان] در حال انجام این کار بزرگ هستند که داوطلبانه آن را آموزش می‌دهند.»

دیلک کانسودی(نفر اول از سمت راست) گفت: «اصول هدایت فالون گونگ، حقیقت، نیکخواهی، بردباری، همان چیزی است که من دنبالش هستم.»

بسیاری از مردم خوشحال شدند که آموزش فالون گونگ همیشه به صورت اینترنتی و در مکان‌های تمرین محلی ارائه می‌شود.

تمرین‌کنندگان در غرفه، بیش از 5000 بروشور فالون گونگ را توزیع کردند.