دربارۀ طبقه‌بندی فالون دافا در دنیای عادی

هیچ مذهبی وقتی در ابتدا اشاعه می‌یافت هرگز به‌وسیلۀ معلم آن به‌عنوان «مذهب» توصیف نشد، اما در هر موردی،  به‌وسیلۀ بقیۀ اجتماع این‌چنین طبقه‌بندی شد. ازاین‌رو، برای این‌که مطابق روال‌های قانونی اجتماع عادی باشیم، اشکالی ندارد که بپذیریم مردم ما را سازمانی مذهبی در نظر می‌گیرند و آن را این‌گونه [در قالب چنین سازمانی] به ثبت‌ می‌رسانید.

لی هنگجی

۲۳ آوریل ۲۰۱۸