(Minghui.org) پس از شروع آزار و شکنجه فالون دافا در سال 1999، چهار بار به‌طور غیرقانونی دستگیر شدم. آخرین دستگیری‌ام به‌خاطر شکایت از دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، بود که آزار و اذیت دافا را آغاز کرد و سبب شد به‌خاطر باورم دستگیر شوم، تحت حبس غیرقانونی قرار بگیرم و شکنجه شوم.

در آن زمان، پلیس محلی مرا به بازداشتگاهی برد تا به‌مدت پنج روز بازداشت شوم. افراد زیادی دم در آن بازداشتگاه بودند، بنابراین از فرصت استفاده کردم و درباره آزار و اذیت غیرمنصفانه این تمرین به آنها گفتم: «من فالون دافا را تمرین و اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را دنبال می‌کنم. شما در آزار و شکنجه افراد بی‌گناه از دستورات جیانگ زمین اطاعت می‌کنید. چگونه با وجدان خود کنار می‌آیید؟»

داخل بازداشتگاه شاهد بودم که نگهبانان افرادی را مورد آزار و اذیت و اهانت قرار می‌‌دهند و آنها را با خشونت به این طرف و آن طرف هُل می‌دهند. با خودم گفتم: «به شما اجازه نمی‌دهم اینطور با اهانت با من رفتار کنید، حتی اگر تا سرحد مرگ کتکم بزنید.»

پس از مدتی معاون بازداشتگاه به سمتم آمد و پرسید: «آیا بیماری قلبی داری؟» وقتی جواب منفی دادم، پرسید: «آیا فشار خونت را اندازه گرفتند؟» باز پاسخ منفی دادم و او گفت که سریع برای اندازه‌گیری فشار خونم بروم.

پس از گرفتن نتیجه فشار خونم، نگهبان گفت: «حالا می‌توانی به خانه بروی.» متحیر شده بودم، اما متوجه شدم که معاون مرا آزاد کرده است.

در مسیر همچنان درباره این تمرین و آزار و شکنجه آن به مأموران پلیس گفتم. یکی از آنها گفت: «واقعاً تمرین‌کنندگان فالون دافایی مانند شما را تحسین می‌کنم! ما حقیقتاً افراد ترسویی هستیم.»