(Minghui.org) همیشه مشتاقم تا پس از کار، به جلسات مطالعه گروهی فا ملحق شوم. هر روز همراه سایر تمرین‌کنندگان دو سخنرانی از جوآن فالون را می‌خوانیم و بعد از آن احساس رضایت و اعتمادبه‌نفس می‌کنم که در مسیر درست هستم.

اما یک روز در جلسه مطالعه فا، تمرین‌کننده مسنی چنان با صدای بلند سرفه می‌کرد که مانع می‌شد صدای سایر تمرین‌کنندگان را در حین مطالعه بشنویم. پس از مدت کوتاهی سایرین نیز شروع به سرفه کردند و بعضی حتی بلند شدند و قدم زدند. تمرکز روی آنچه می‌خواندیم، دشوار شد و من ناراحت بودم. به‌محض اینکه خواندن یک سخنرانی را تمام کردیم، تصمیم گرفتم بروم.

درحالی که منتظر فرصتی برای ترک آنجا بودم، ناگهان به فکر تمرین‌کنندگانی افتادم که در چین هنوز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. آنها در آن محیط سخت، بر مداخله‌ای که بسیار بدتر از سرفه کردن آن تمرین‌کننده مسن است، غلبه می‌کنند.

آنها بدون توجه به اینکه با چه چالش‌هایی روبرو می‌شوند، در باور خود به استاد و مطالعه فا استوار باقی می‌مانند! پس در این محیط راحتِ خارج از چین، چگونه می‌توانم به‌راحتی تسلیم شوم و فرصت مطالعه فا با سایرین را ازدست بدهم؟

استاد بیان کردند: «وقتی تحمل کردن آن سخت است، می‌توانی آن ‌را تحمل کنی. وقتی انجام آن سخت است، می‌توانی آن ‌را انجام دهی.» (جوآن فالون)

تصمیم گرفتم آرام شوم و به‌جای آنکه از سرفه یک تمرین‌کننده ناراحت شوم، بر خواندن هر جمله از فا تمرکز کنم.

پس از مدت کوتاهی آن تمرین‌کننده، دیگر سرفه نکرد و به‌تدریج فا را بسیار واضح خواند؛ حتی واضح‌تر از همیشه. سایرین نیز دیگر سرفه نکردند و به این طرف و آن طرف نرفتند و روی مطالعه متمرکز شدند.

آن روز مطالعه فای‌مان بسیار آرام و رضایت‌بخش بود.