(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگی یکبار با معاون اداره پلیس در مغازه دوستش ملاقات کرد. آن مأمور به آن تمرین‌کننده نگاه کرد و پرسید: «آیا تو یک تمرین‌کننده فالون دافا هستی؟ من مسئول دستگیری تمرین‌کنندگان در این منطقه هستم. خیلی شگفت‌انگیز است که افراد زمانی که این تمرین را یادمی‌گیرند، اینقدر رفتارشان را تغییر می‌دهند؟ آیا اینطور نیست؟»

سپس ماجرایی واقعی را برای آن تمرین‌کننده تعریف کرد.

آن مأمور گفت: «فرد تبه‌کاری در این حوالی وجود داشت که به دعوا کردن زبان‌زد بود. هر سه یا پنج روز مردم گزارش او را به ما می‌دادند، دردسر بزرگی برای ما ایجاد می‌کردند. او با هرکسی وارد جنگ و دعوا می‌شد و همه مردم او را می‌شناختند.»

آن مأمور ادامه داد: «هر زمان دعوایی رخ می‌داد، می‌دانستیم که احتمالاً او در آن دخیل است. اما به هر دلیلی نمی‌توانستیم او را بازداشت کنیم. هیچ کسی نمی‌توانست کاری درباره او انجام دهد. در نهایت، زمانی که او را می‌دیدیم فقط از کنارش عبور می‌کردیم.»

«اما در طی بیش از دو سال گذشته هیچ کسی گزارش او را به ما نداده است که فکر می‌کردیم واقعاً عجیب است. بنابراین از افراد در روستایش درباره‌اش پرس و جو کردیم و به ما گفته شد که او تمرین فالون دافا را شروع کرده است.»

روستاییان به این مأمور گفتند که این فرد تبه‌کار از دعوا کردن دست کشیده و شروع به انجام کارهای خوب برای دیگران کرده است. برای مثال، او به تعمیر نشتی سقف مدرسه ابتدایی محله کمک کرده و پنجره‌های مدرسه‌ و جاده‌شان را بعد از آب گرفتگی تعمیر کرده بود.

مأمور آهی کشید و گفت: «اما پس از آن مجبوریم که او را دستگیر کنیم چراکه فالون دافا را تمرین می‌کند.»

این مأمور پلیس ادامه داد: «ما به روستایش رفتیم که او را دستگیر کنیم، اما صحبت‌های آن مرد مرا تحت تأثیر قرارداد.»

«او گفت، زمانی که با دیگران دعوا می‌کردم مرا دستگیر نمی‌کردید، اما اکنون که فالون دافا را تمرین می‌کنم و می‌خواهم فرد خوبی باشم می‌خواهید مرا دستگیر کنید. آیا ترجیح می‌دهید که دوباره به فرد مشکل‌سازی تبدیل شوم؟»

آن مأمور به او گفت اگر فکر می‌کند که دافا خوب است، برایش بهتراست که در خانه تمرین کند و دیگران را از این مسئله مطلع نکند. سپس آنجا را ترک کردند.

در پایان این مأمور زمزمه کرد: «فالون دافا می‌تواند حقیقتاً افراد را تغییر دهد!»

بعدها این تمرین‌کننده متوجه شد که این مأمور ارتقاء رتبه یافته است.

افرادی که درک می‌کنند دافا خوب است بخاطر محافظت از تمرین‌کنندگانش برکت خواهند یافت.