(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و هلند روز جهانی فالون دافا و بیست و ششمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم مردم را جشن می‌گیرند. آنها با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تبریک‌گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:تبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در یک گروه روشنگری حقیقت از طریق تلفن در انگلستانتبریک به استاد از جانب تمرین‌کننده‌ای در اسکاتلندتبریک به استاد از جانب زوج جوانی که از تمرین‌کنندگان ادینبورگ هستندتبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در کمبریج، انگلستانتبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در کمبریج، انگلستانتبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در شهر کوچکی در اسکاتلند

تبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در اسکاتلند

تبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در فرانسهتبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در هلندتبریک به استاد از جانب تمرین‌کنندگان در شمال انگلستان

تبریکاتی برای استاد لی همچنین دریافت شدند:تمرین‌کنندگان در یک محل روشنگری حقیقت در برج ایفل در پاریس، فرانسهیک تمرین‌کننده مسن در دلفت، هلندخانواده تمرین‌کننده‌ای در انگلستانتمرین‌کنندگان در یک مرکز خرید در پاریس، فرانسه که حقایق را برای گردشگران چینی روشن می‌کنندتمرین‌کننده‌ای از چین که در فرانسه زندگی می‌کندتمرین‌کننده‌ای که به مدت دو سال است که در فرانسه در حال تمرین دافا بوده‌اندخانواده تمرین‌کننده‌ای از چین که در هلند زندگی می‌کند