(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از روسیه، ترکیه و کریمه روز جهانی فالون دافا و بیست و ششمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم مردم را جشن می‌گیرند. آنها باکمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

این تبریک‌گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:

تبریک به استاد لی از جانب تمرین‌کنندگان در آرژانتین

تبریک به استاد لی از جانب تمرین‌کنندگان در روسیه

تبریک به استاد لی از جانب تمرین‌کنندگان در روسیه

تبریک به استاد لی از جانب تمرین‌کنندگان در کریمه

تبریکی به استاد لی از جانب تمرین‌کننده‌ای از چین که در ترکیه کار می‌کند نیز دریافت شد.