(Minghui.org) یک بانوی 58 ساله در شهرستان تای‌کانگ در استان هنان به‌خاطر تحویل دو بروشور دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی چین، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد.

این اولین باری نیست که خانم وانگ یوجوئه به‌خاطر باورش هدف آزار و اذیت قرار گرفته است. او به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ در سال 2010 محکوم به سه سال و شش ماه و در سال 2014 محکوم به سه سال حبس شد.

پس از آخرین بازداشتش در 22 ژانویۀ 2018، دختر خانم وانگ که در انگلستان زندگی می‌کند در تجمعی که در 22 آوریل 2018 در لندن برگزار شد خواستار آزادی او شد.

خانم وانگ در 16 مه در دادگاه حاضر شد و چند ساعت بعد از پایان جلسۀ دادرسی گناهکار شناخته شد.

محاکمه بدون نمایندۀ قانونی

دو مأمور لباس‌شخصی دریافت‌کنندۀ بروشورهایی بودند که خانم وانگ تحویل داده بود. آنها فوراً او را دستگیر کردند و به ادارۀ پلیس فوکائولو بردند. معاون رئیس لیو یان‌هویی پرونده را به مراجع بالاتر گزارش کرد و آنها به دادستانی و دادگاه شهرستان هوای‌یانگ دستور دادند به پرونده رسیدگی کند.

دادگاه شهرستان هوای‌یانگ در 16 مه 2018 بدون اطلاع دادن به وکیل و خانوادۀ خانم وانگ، جلسۀ دادرسی را برگزار کرد. چند نفر از اعضای خانوادۀ خانم وانگ توانستند از برگزاری جلسۀ دادرسی خبردار شوند و با عجله به سالن دادگاه رفتند. آنها به قاضی رئیس جلسه، زنگ شیائوفی و قاضی معاون لیو فانگ تأکید کردند که محاکمه را به تعویق بیندازند، اما قضات اشاره کردند که جلسۀ دادرسی ادامه پیدا کند.

دادستان‌ها وانگ هونگچی (نسبتی با خانم وانگ ندارد) و لیو چین در اواسط جلسۀ دادرسی تغییراتی در کیفرخواست ایجاد کردند که این کار غیرقانونی است. وانگ همچنین در دادگاه گفت که نتایج حقوقی پرونده‌های فالون گونگ همه تحت کنترل ادارۀ 610 هستند که سازمانی فراقانونی است که وظیفۀ ریشه‌کن کردن فالون گونگ توسط رهبری حزب کمونیست چین به آن محول شده است.

با اینکه هیچ یک از اعضای خانوادۀ خانم وانگ هرگز از برگزاری جلسۀ دادرسی خبردار نشدند، نام یکی از آنها بدون اطلاعش در فهرست شاهدان دادستان قرار گرفته بود.

خانم وانگ به نقض روند قانونی از سوی دادگاه اعتراض کرد، اما قاضی لیو ادعا کرد که با توجه به اینکه او قبلاً دو بار حبس شده نیازی به اطلاع دادن به وکیلش نبوده است.

جلسۀ دادرسی صبح برگزار شد. یک قاضی بعدازظهر به بازداشتگاه آمد تا رأی گناهکار بودن را تحویل دهد. خانم وانگ مظنون بود که رأی از قبل آماده شده و اینکه جلسۀ دادرسی صرفاً نمایشی بوده است.

باتوجه به اینکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به حساب نمی‌آورد، خانم وانگ قصد دارد نسبت به حکم صادره دادخواهی کند.

گزارش مرتبط:

لندن: تجمع و راهپیمایی فالون گونگ در بزرگداشت اعتراض مسالمت‌آمیز 19 سال پیش